Existují rozdíly ve vnímání organoleptických vlastností hovězího masa s různým obsahem tuku mezi českými a španělskými konzumenty?

BUREŠ, Daniel, FOŘTOVÁ, Jana, LEBEDOVÁ, Nicole a BARTOŇ, Luděk. Existují rozdíly ve vnímání organoleptických vlastností hovězího masa s různým obsahem tuku mezi českými a španělskými konzumenty?. Maso, 2021, roč. 32(3), s. 39-42. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21043.pdf
Abstrakt

Pochopení konzumentských preferencí u hovězího masa je důležité pro plánování strategie vedoucí k udržení stávajících nebo přilákání nových spotřebitelů. To má význam zejména u takového druhu masa, jehož spotřeba v ČR v uplynulých třiceti letech výrazně klesla. Cílem předložené práce proto bylo vyhodnotit vliv obsahu intramuskulárního tuku v nízkém roštěnci býků českého strakatého skotu na konzumentskou přijatelnost u českých a španělských konzumentů. Celkem 301 účastníkům testu z obou zemí byl předložen dotazník zaměřený na otázky týkající se obliby a frekvence konzumace masa a také na jejich preference v souvislosti s obsahem tuku v mase. Následně každý respondent posuzoval tři vzorky grilovaného hovězího roštěnce lišící se v obsahu intramuskulárního tuku. U obou národností se příznivé hodnocení zvyšovalo s rostoucím obsahem tuku. Zatímco u českých konzumentů byly nalezeny statisticky významné rozdíly u křehkosti a celkové přijatelnosti, španělští hodnotitelé dokázali rozlišit vzorky u všech sledovaných deskriptorů, tedy i v případě přijatelnosti vůně a přijatelnosti chuti. Tyto rozdíly mohly souviset s vyšší deklarovanou preferencí španělských konzumentů pro maso s viditelným mramorováním, odlišnými stravovacími návyky či obecně s vyšší frekvencí konzumace hovězího masa u obyvatel této země.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu