Faremní chovy brojlerových králíků I. Produkční a ekonomická data

KRUPOVÁ, Zuzana, VOLEK, Zdeněk, KRUPA, Emil a WOLFOVÁ, Marie. Faremní chovy brojlerových králíků I. Produkční a ekonomická data. Náš chov, 2021, roč. 81(1), s. 30-32. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21003.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vypočítat vliv základních produkčních ukazatelů na ekonomickou efektivnost komerčních chovů králíků v ČR. Práce je rozdělená do dvou článků. V prvním příspěvku jsme se zaměřili na syntetizování aktuálních produkčních ukazatelů chovu a stanovení nákladů a výnosů souvisejících s chovem. Při stanovení nákladů na krmiva byla zohledněna skutečná potřeba živin podle hmotnosti zvířat, růstu a reprodukčního stavu ramlic. Z celkových nákladů na chov tvořily nejvyšší podíl náklady na krmiva (66 %), zbylé náklady představovala především cena nakoupených mladých ramlic. Celkové náklady na jednotku produkce byly 62,60 Kč/kg králičího masa a výsledný zisk na úrovni 460 Kč na ramlici a rok. To představovalo zisk 10,50 Kč na vykrmeného králíka a 3,90 Kč na kilogram jeho jatečně hmotnosti. Celková ziskovost chovu králíků na úrovni 6 % je porovnatelná s hodnotami publikovanými v zahraničí.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat