Fenotypové a genetické trendy ukazatelů prasat v programu CzePig

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Fenotypové a genetické trendy ukazatelů prasat v programu CzePig. Náš chov, 2021, roč. 81(11), s. 23-26. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21155.pdf
Abstrakt

Šlechtitelský cíl tuzemské populace prasat je zaměřený na zlepšování produkčních a funkčních ukazatelů. Jedním z hlavních měřítek úspěšnosti šlechtitelského programu je dosažená fenotypová úroveň hodnocených znaků a jejich genetický trend u šlechtěné populace. Cílem předkládané práce bylo vyhodnotit tyto ukazatele u mateřské a otcovské populace prasat zařazené v národním programu CzePig. Při porovnání aktuální úrovně užitkovosti mateřské populace a jejich cílových hodnot stanovených v šlechtitelském cíli před deseti lety je vidět, že celoživotní průměrný denní přírůstek (PDP) převyšuje cíl o 47 %, podíl libového masa (LM) je mírně vyšší (+1 %) a počet živě narozených selat (ZNS) postupně roste a je mírně (- 12 %) pod cílovou hodnotou. Rovněž v případě otcovské populace bylo šlechtitelského cíle u PDP a LM znaků dosaženo (+62 % a +1 %). Celkově pozitivní vývoj ve fenotypu koresponduje s genetickým trendem plemenných hodnot těchto znaků u čistokrevných jedinců za poslední desetiletí (např. +2,661 g PDP, nebo +0,024 % LM u mateřské populace). Nové šlechtitelské cíle obou populací stanovené na dalších deset let navazují na aktuální stav a rozšiřují záběr šlechtění na další důležité znaky, např. na efektivnost využití krmiv nebo počet funkčních struků prasnic. Na efektivnost krmiv je částečně a nepřímo šlechtěno už nyní a v případě počtu struků bylo vhodné navázat na mírné zlepšení znaku přímou selekcí.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat