Genetické hodnocení mezidobí mateřských plemen prasat

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPOVÁ, Zuzana. Genetické hodnocení mezidobí mateřských plemen prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(10), s. 38-40. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16126.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo stanovit genetické parametry pro originální a transformovaná data mezidobí prasat. Za tímto účelem byla analyzována data prasnic plemen české bílé ušlechtilé (ČBU) a česká landrase (ČL) z období leden 1995 až prosinec 2013. Všechna data byla poskytnuta Svazem chovatelů prasat z. s. Vzhledem k nepříznivým parametrům rozdělení mezidobí byla provedena transformace dat založená na obecné rovnici pro transformaci intervalových znaků popsanou Wolfem (2012). Průměrná délka originálního mezidobí byla u ČBU 163 a u ČL 165 dní, průměr transformovaného mezidobí byl u ČBU 158 a u ČL 161 dní. Odhadnuté koeficienty heritability pro originální mezidobí byly velmi nízké (0,048 u ČBU a 0,045 u ČL). Proporce reziduální variance byla pro obě plemena podobná a dosahovala vysokých hodnot. Naproti tomu proporce permanentního prostředí prasnice byla nízká u obou plemen. Koeficienty dědivosti pro transformované mezidobí dosáhly vyšších hodnot při porovnání s originálním mezidobím (0,085 u ČBU a 0,079 u ČL). V důsledku transformace dat mezidobí došlo ke zvýšení odhadnuté heritability tohoto znaku o 77 % u ČBU a 76 % u ČL. Transformace měla zanedbatelný vliv na výšku podílu permanentního prostředí prasnice. Nově použitá transformační rovnice přispěla ke zlepšení rozdělení mezidobí (přiblížení k normálnímu rozdělení přes snížení šikmosti a špičatosti v porovnání s originálními daty) a celkově přispěla ke zvýšení odhadnuté dědivosti pro znak mezidobí.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat