Genetické parametry počtu struků u mateřských plemen prasat

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a MICHALIČKOVÁ, Monika. Genetické parametry počtu struků u mateřských plemen prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(7), s. 44-46. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16070.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zhodnocení počtu struků prasat, který byl definovaný jako celkový počet všech vyvinutých struků na levé a pravé mléčné liště bez započítání mezistruků. Jako zdroj dat byly použity informace poskytnuté Svazem chovatelů prasat, z. s., a data z prvotní evidence reprodukce šlechtitelských chovů, která byla následně pracovníky svazu převedena do elektronické podoby. Kvůli zachování dostatečné variability znaku nebyly stanoveny žádné limitní hodnoty pro počet struků. Výsledný soubor dat byl tvořen spojením obou zdrojů dat (kontrola užitkovosti a prvotní evidence od chovatelů). Celkově bylo do analýz zahrnuto 78 867 údajů sesbíraných v průběhu let 1995-2015. Genetické parametry byly odhadnuty pro všechna zvířata v hodnoceném souboru a pak samostatně pro kance a prasničky a samostatně pro zvířata plemen české bílé ušlechtilé (ČBU) a česká landrase (ČL). Náhodný efekt vrhu, ze kterého zvíře pochází, vysvětlil malé procento variability (4-6 %). Koeficient dědivosti odhadnutý bez ohledu na pohlaví či plemeno dosáhl hodnoty 0,35 se směrodatnou chybou odhadu ±0,03. Dědivost odhadnutá pro prasničky dosáhla 0,33, kdežto pro kanečky byla nižší (0,30). Rozdíl v dědivosti mezi hodnocenými plemeny byl malý (0,36 pro ČBU a 0,34 pro ČL). Zjištěné dědivosti dosahovaly středních hodnot a jsou o málo nižší než hodnoty v publikované literatuře. V kombinaci s dostatečnou variabilitou se dá předpokládat, že selekcí založenou na plemenných hodnotách počtu struků dojde v průběhu několika generací ke zvýšení počtu struků v populacích plemenných a chovných prasat.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat