Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců

KOUKOLOVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2019, roč. 23(2), s. 42-44. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19150.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit nutriční hodnoty běžně využívaných siláží ve výživě přežvýkavců podle tzv. Cornellského systému. V práci bylo vyhodnoceno pět siláží (jetelová, kukuřičná, jílková, travní a vojtěšková), byly u nich analyzovány jednotlivé frakce dusíkatých látek (NL) (A, Bl, B2, B3 a C) a následně byly zjištěné hodnoty statisticky vyhodnoceny. Výsledky této práce potvrzují vliv obsahu hrubé vlákniny a frakcí vlákniny (ADF, NDF, ADL) na jednotlivé frakce NL. Nejvyšší hodnoty NL (187,8 a 192,8 g/kg sušiny) a frakce A (612,1 a 594,7 g/kg NL) byly zjištěny u vojtěškové a jílkové siláže, resp. stejný trend byl potvrzen u frakce C, která je spojená s lignifikací. Nejvyšší hodnota frakce C (391,6 g/kg NL) byla zjištěna u travní siláže, což korespondovalo s jejím obsahem ADL (r = 0,777; P < 0,01). Korelace na hladině P < 0,05 byla zjištěna mezi frakcemi A a B2 (r = 0,711).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat