Kalkulace ekonomických ukazatelů v podniku s chovem dojeného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kalkulace ekonomických ukazatelů v podniku s chovem dojeného skotu. Autoři: SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BURDYCH, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-303-2. 2023-12-04.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23207.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je poskytnout uživatelům podrobný návod na kalkulaci ekonomických ukazatelů v chovu dojeného skotu v návaznosti na účetní evidenci, poukázat na průměrné ekonomické výsledky českých i zahraničních podniků v několikaletém období pro možnost porovnání vlastních výsledků a hledání rezerv a popsat vliv nejvýznamnějších faktorů ovlivňující ziskovost a jejich dopad do hospodaření podniku. Ekonomické výsledky se lišily v závislosti na chovaném plemeni, průměrné roční dojivosti i hospodařící oblasti. Z výsledků např. vyplývá, že u podniků s chovem krav českého strakatého skotu, resp. krav holštýnského plemene při průměrné ceně 9,5 resp. 9.3 Kč na litr by zvýšení roční dojivosti krav o 1 tis. litrů na krávu a rok představovalo vyšší zisk bez dotací o 4,8, resp. 4,9 tis. Kč na krávu za rok. Nově jsou v metodice oceňována narozená telata a produkce statkových hnojiv procentem z celkových nákladů chovu, což zajišťuje využitelnost po delší časové období. V metodice byly definovány též nástroje na měření ekonomické efektivity v podniku s chovem dojeného skotu a stanovena byla jejich doporučená hodnota v podmínkách českého zemědělství. Jedná se např. o ukazatel IOFC, který na rozdíl od klasického zisku není zkreslen úrovní fixních nákladů a výší přijatých dotací, a je již v mnoha podnicích i v ČR využíván. V metodice jsou definovány doporučené meze IOFC v podmínkách českého zemědělství.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
Ke stažení 23207
OdděleníChov skotu