Kombinované plemená vs. mäsové plemená

MICHALIČKOIVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a VOSTRÝ, Luboš. Kombinované plemená vs. mäsové plemená. Náš chov, 2014, roč. 74(10), s. 28-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14122.pdf
Abstrakt

Cielbm práce bolo definovat‘ rozdiely v produkčných, reprodukčných a ekonomických parametroch dvoch skupin analyzovaných stád dobytka chovaných v systéme bez trhovej produkce mlieka. Prvú skupinu tvořilo 13 stád zameraných na chov dobytka s kombinovanouúžitkovostou a ich róznopodielových užitkových krížencovs masovými plemenami. Druhů skupinu (12 stád) představovali chovy s čistokrvnými masovými plemenami. Všetky ukazovatele boli hodnotené za obdobie rokov 2011 až 2013. Pri výpočtoch ekonomických parametrov bola využitá odpočítavacia kalkulačná metoda bez zohládnenia dotácií. V štruktúre nákla-dov oboch typov stád mali najváčšie relativné zastúpenie náklady na krmivá, odpisy základného stáda a ostatné priame nákla­dy prvotné. V prvých dvoch nákladových položkách vznikali aj najváčšie rozdiely medzi analyzovanými typmi stád. Náklady na křmny deň masových stád boli o 33 % vyššie v porovnaní s kombinovanými stádami a dosiahli úroveň 3,259 eur.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat