Mastné kyseliny mléčného tuku jako potenciální biomarkery negativní energetické bilance dojnic v časné laktaci

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor. Mastné kyseliny mléčného tuku jako potenciální biomarkery negativní energetické bilance dojnic v časné laktaci. Mlékařské listy, 2020, roč. 31(3), s. 7-11. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20047.pdf
Abstrakt

Hodnocení vztahů mezi mastnými kyselinami mléčného tuku a sérovými neesterifikovanými mastnými kyselinami (NEFA) bylo provedeno u 66 dojnic holštýnského a českého strakatého plemene v období od porodu do 8 týdnů laktace. Dojnice byly rozděleny do tří skupin (NEB0, NEB1, NEB2) podle výskytu a hloubky negativní energetické bilance určené na základě koncentrací NEFA v prvních 14 dnech po porodu. Celkem bylo použito 490 vzorků krve a mléka. Středně těsné vztahy mastných kyselin mléčného tuku se sérovými NEFA u všech dojnic bez ohledu na rozdělení do skupin byly pozorovány u sumy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCFA; r = 0,56), sumy mononenasycených mastných kyselin (r = 0,47), C16:0 (r = -0,58), C18:0 (r = 0,44) a C18:1 (r = 0,50). Dále byly zjišťovány vztahy mezi NEFA a nejsilněji korelovanými mastnými kyselinami mléčného tuku u jednotlivých skupin dojnic. Parametry ve skupinách NEB0 a NEB1 korelovaly slabě až středně silně, zatímco ve skupině NEB2 byly již vztahy těsnější a u C16:0 a LCFA byly hodnoty r = -0,65 a 0,63, což značí těsný vztah. U všech stanovovaných parametrů v mléce byly vypočteny rozdíly mezi skupinami krav podle NEB. Ty byly statisticky signifikantní mezi skupinou NEB0 a NEB2 a to u stejných parametrů, které korelovaly s NEFA. Na základě těchto zjištění se lze domnívat, že určité mastné kyseliny mléčného tuku by mohly být využity při predikci rizik spojených s NEB.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu