Měření koncentrací frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachových látek v objektech pro chov hospodářských zvířat

KOSOVÁ, Martina, ZABLOUDILOVÁ, P., DOLEJŠ, Jan a ČESPIVA, M., 2009 Měření koncentrací frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachových látek v objektech pro chov hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 40-43. ISSN 978-80-7403-025-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9198.pdf
Abstrakt

Byla realizována měření ve 4 objektech výkrmu prasat, 3 objektech výkrmu kuřecích brojlerů a v 5 objektech pro odchov telat. Při stanovení prašnosti gravimetricky bylo využito odběrové čerpadlo Apex Pro, dále byl použit přístoj Microdust a laserový analyzátor Dusttrack. Stanovení koncentrace pachových látek bylo provedeno pomocí dynamické olfaktometrie. Nejvyšší prašnost byla naměřena ve výkrmech brojlerů, nejnižší v odchovech telat. Obdobných výsledků bylo dosaženo i při stanovení pachových látek. Dosud provedená měření neprokázala závislost mezi emisemi frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachovými látkami, a to pro žádnou ze sledovaných kategorií hospodářských zvířat.

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat