Může technologie chovu koz ovlivnit kvalitu mléka?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2017 Může technologie chovu koz ovlivnit kvalitu mléka?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV.. Brno: Mendelova univerzita, s. 48-50. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17109.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv dvou různých technologických systémů chovu koz na kvalitu jejich mléka v průběhu jedné laktace. První farma chová celoročně ve stáji 600 koz, které mají volný přístup do výběhů navazujících na stáj. Na druhé farmě je chováno 140 koz, které jsou v průběhu dne na pastvinách a v noci ve stáji. V individuálních vzorcích mléka byly sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií). Experimentální data byla analyzována v programu Statistica (StatSoft). Na základě získaných hodnot je možné konstatovat, že technologie chovu ovlivňuje kvalitu mléka. U stájového chovu koz je znečištěná podestýlka zdrojem silného znečištění povrchu těla koz a následně i zhoršení mikrobiální kvality syrového mléka. U pastevního systému chovu koz k tomu dochází v důsledku nepříznivého počasí nebo při nevhodné péče o pastevní areály.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat