Odhad plemenné hodnoty pro prasata plemen České bílé ušloechtilé a Česká landrase

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro prasata plemen České bílé ušloechtilé a Česká landrase. Autoři: KRUPA, Emil, WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a ŽÁKOVÁ, Eliška.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-125-0. 2014-09-02.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14109.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo vypracovat kompletní algoritmus včetně počítačových programů pro zpracování souborů dat a k simultánnímu odhadu plemenné hodnoty produkčních znaků (podíl libového masa, průměrný denní přírůstek od narození do konce testu) a znaků velikosti vrhu (celkový počet narozených selat, počet dochovaných selat) pro plemena České bílé ušlechtilé (CBU) a Česká landrase (CL). Pro výpočet plemenních hodnot všech znaků najednou je nutné, aby soubory vstupních dat obsahovali informace o všech znacích. Pro oddělení genetického vlivu od vlivu prostředí je nutné sloučit zvířata se stejnými nebo velmi podobnými podmínkami prostředí do jedné skupiny a oddělit je od zvířat, která mají odlišné podmínky prostředí. Přitom musí být z technických důvodů zajištěno, aby v každé třídě byl dostatečný počet jedinců nebo záznamů. Dále jsou uvedena doporučení ke změně používání genetických skupin při odhadu genetických parametrů a plemenných hodnot. Snahou bylo zabezpečit dostatečnou robustnost výpočtů, kde je kladen důraz na zajištění dostatečné početnosti v rámci jednotlivých tříd genetických skupin. Modelové rovnice pro výpočet plemenních hodnot budou zahrnovat pro oba reprodukční znaky efekty: kvadratickou regresi na doprovodnou proměnnou v rámci pořadí oprasení (v případě prvního oprasení se jedná o čtverec věku při prvním oprasení, vpro další vrhy se jedná o čtverec délky mezidobí), třídu pro pořadí oprasení, plemeno kance, stádo-rok-období, typ připuštění, permanentní efekt prasnice, náhodný efekt zvířete a reziduální efekt . Pro produkční znaky budou v modelových rovnicích efekty: typ testu, stádo-rok-období, pohlaví, náhodní efekt zvířete a vrhu, a reziduální efekt. Navíc pro znak podíl libového masa bude rovnice obsahovat efekty: lineární regresy na hmotnost na konci testu a typ sonografického přístroje. Plemenné hodnoty budou odhadovány v program PEST pravidelně jednou čtvrtletně.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Ke stažení 14109
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat