Odhad složení jatečné partie bok u prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad složení jatečné partie bok u prasat. Autoři: VALIŠ, Libor, PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-080-2. 2011-05-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz11137.pdf
Abstrakt

Pro zhodnocení vlivu vybraných faktorů na kvalitu boku byl analyzován reprezentativní soubor JUT prasat (n = 390). Jatečná partie bok byla podrobena detailní anatomické disekci a její výsledky pak vyhodnoceny vzhledem k působení faktoru pohlaví, hmotnosti jatečného těla a jeho zmasilosti. V druhé části metodiky byly navrženy predikční regresní rovnice pro odhad složení boku. Jako proměnné do těchto rovnic vstupují charakteristiky jatečného těla zjištěné při klasifikačním úkonu, výslednými ukazateli byly především podíly tkání v boku s kostí. Pro praktické využití v jateckých provozech byly tyto rovnice dále rozšířeny o odhad relativního a absolutního zastoupení tkání v boku definovaném požadavky zpracovatelských podniků masného průmyslu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 11137
OdděleníChov prasat