Optimalizace data porodu u jelena evropského (Cervus elaphus)

DUŠEK, Adam, JIŘÍKOVÁ, K., BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim, KOTT, Tomáš, KŠÁDA, Vratislav, JANOVSKÝ, Petr, ESSATORE, Bruno, PLUHÁČEK, Jan a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2019 Optimalizace data porodu u jelena evropského (Cervus elaphus). In Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019.. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 53-54. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19009.pdf
Abstrakt

Načasování porodu patří mezi klíčové mechanizmy, kterými samice savců se sezónní reprodukcí maximalizují svou fitness. Cílem naší studie bylo testovat vliv kondice matky na optimalizaci data porodu u jelena evropského (Cervus elaphus) coby modelového monotokního, sezónně polyestrického savce. V průběhu 20 let (1998-2017; experimentální, jelení farma VÚŽV Podlesko) jsme proto studovali vliv vybraných faktorů na (1) relativní datum porodu matky (počet dní od 1. května do porodu), (2) stupeň synchronie porodu matky (průměrný počet dní od porodu k porodům ostatních samic), tělesnou hmotnost mláděte (3) při porodu a (4) při odstavu. Předpokládali jsme, že (a) matky v lepší kondici budou rodit dříve a budou navzájem více synchronní než matky v horší kondici, (b) samčí mláďata se budou rodit dříve než samičí, (c) dříve narozená mláďata budou mít větší hmotnost při porodu i při odstavu. Pomocí obecných lineárních smíšených modelů (GLMM) jsme analyzovali záznamy od 98 matek a 385 mláďat. Jak jsme předpokládali, relativní datum porodu rostlo se snižující se tělesnou hmotností matky před početím (p < 0.01) a se snižujícím se dominančním postavením matky při porodu (p < 0.01). Stejně tak stupeň synchronie porodu rostl se snižující se tělesnou hmotností matky před početím (p = 0.02) a se snižujícím se dominančním postavením matky při porodu (p < 0.01). I když samčí mláďata vážila při porodu více než samičí mláďata (p < 0.01), pohlaví mláděte nemělo na datum porodu vliv (NS). Tělesná hmotnost mláděte při porodu nebyla datem porodu ovlivněna (NS), jeho vliv se však projevil při odstavu (p = 0.02). Čím dříve se potomek narodil, tím více při odstavu vážil. Matky v lepší kondici tak díky časnějším porodům zajistily svým potomkům optimální podmínky pro jejich vývoj a také do nich investovaly déle než matky v horší kondici. Tím zvýšily nejen kondici a šanci na přežití svých potomků ale také jejich reprodukční potenciál.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie