Ovlivňuje postavení struků mikrobiální kvalitu ovčího mléka?

MALÁ, Gabriela a KNÍŽEK, Josef., 2013 Ovlivňuje postavení struků mikrobiální kvalitu ovčího mléka?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků X.. Brno: Mendel University, s. 62-64. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13107.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv postavení struků na mikrobiální kvalitu ovčího mléka. Stádo ovcí (n=218 ovcí), tvořené plemenem lacaune (LA), šumavská ovce (S) a jejich kříženkami, bylo rozděleno do tří skupin. První skupina 12 bahnic měla vertikální postavení struků (od 20o do 35o). Bahnice druhé skupiny měly struky pod úhlem 40o až 50o. Třetí skupina bahnic měla horizontální postavení struků (od 55o do 65o). Individuální vzorky mléka byly odebírány dvakrát v průběhu laktace (82-112 dní a 138-168 dní po obahnění). Celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií a počet somatických buněk v mléce byl stanoven v akreditované laboratoři dle českých státních norem. Hodnoty byly statisticky vyhodnoceny neparametrickým testem (Kruskal-Wallisova ANOVA) v programu Statistica. Na základě vyhodnocení mikrobiologického vyšetření mléka lze konstatovat, že byly prokázány statisticky významné rozdíly v počtu koliformních bakterií mezi bahnicemi s různým postavením struků.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat