Pilotní studie o vlivu párového ustájení telat na užitkovost a welfare

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Pilotní studie o vlivu párového ustájení telat na užitkovost a welfare. Veterinářství, 2019, roč. 69(11), s. 756-761. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19191.pdf
Abstrakt

Cílem pilotní studie bylo vyhodnocení vlivu párového systému ustájení na denní časový režim telat, jejich užitkovost, zdraví a welfare. Analyzovali jsme 24hodinové cykly základních denních aktivit 20 telat ustájených v přístřešku ve dvou různých systémech (individuálně, párově) na jedné farmě v průběhu období mléčné výživy. Sledované kvalitativní parametry (chování, zdraví) byly vyhodnoceny pomocí neparametrických testů, kvantitativní parametry (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek, spotřeba startéru) pomocí F-testu a párového t-testu v programovém balíčku Statistica 9. Z výsledků sledování vybraných projevů chování je zřejmé, že telata ustájená v páru byla aktivnější (o 2,5 %) v porovnání s individuálně ustájenými telaty, která naproti tomu trávila více času ležením (o 5,5 %). Telata ustájená v páru trávila mnohem delší čas příjmem startéru (o 0,8 %). Z pohledu výskytu negativ­ních projevů chování byla u párově ustájených telat zjištěna vyšší frekvence sání ostatních jedinců ve skupině (o 0,7 %), naproti tomu individuálně ustájená telata měla vyšší frekvenci olizováni povrchů boxů, výběhů a věder (o 0,2 %). Mezi jednotlivými systémy ustájení nebyl prokázán žádný statisticky významný rozdíl v živé hmotnosti, průměrných denních přírůstcích, spotřebě startéru ani ve výskytu onemocnění. Je možné konstatovat, že telata ustájená v páru dosahovala vyšší úroveň welfare v důsledku možnosti realizace širší škály přirozených projevů chování.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat