Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research, 2020, roč. LXII(2), s. 3-14. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20067.pdf
Abstrakt

V příspěvku bylo provedeno porovnání odhadu plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu jednoznakovým a víceznakovým lineárním animal modelem. Vyhodnocení bylo realizováno na souboru 13 775 holštýnských krav, s 33 809 laktacemi. Sledování výskytu klinických mastitid bylo provedeno v letech 2000 až 2018, v 7 zemědělských podnicích s průměrným počtem krav od 100 do 800 kusů, průměrnou užitkovostí 8 600 kg až 10 100 kg mléka na laktaci. Výskyt klinické mastitidy byl vyjádřen jako počet klinických mastitid do 30 dnů po otelení a za celou laktaci, tj. od otelení do 305 dnů laktace. Víceznakový model zahrnoval kromě klinické mastitidy ještě vybrané znaky lineárního popisu vemene: přední upnutí vemene, závěsný vaz, hloubku vemene a šířku vemene. Lineární popis byl k dispozici pro prvotelky. Z toho důvodu byly zahrnuty do analýzy pouze krávy, u nichž byla k dispozici informace o výskytu klinické mastitidy na první laktaci. K odhadu plemenných hodnot byl použit lineární animal model s opakovatelností. Fenotypové korelace mezi počtem klinické mastitidy a znaky lineárního popisu byly slabé, nejčastěji okolo 5 %. S výjimkou šířky a hloubky vemene byly vyšší pro počet klinických mastitid za celou laktaci než za prvních 30 dnů laktace. Genotypové korelace byly silnější než fenotypové, v rozmezí 13 až 35 % v absolutních hodnotách. U víceznakového modelu došlo k navýšení spolehlivosti odhadů plemenných hodnot, ale jen pro výskyt klinických mastitid do 30 dnu laktace.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat