Prehľad metodík kalkulácie nákladov v chove prežúvavcov na Slovensku

KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika a KRUPA, Emil. Prehľad metodík kalkulácie nákladov v chove prežúvavcov na Slovensku. Journal of Central European Agriculture, 2012, 13, 426-445. ISSN 1332-9049.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz12212.pdf
Abstrakt

Cieľom predkladanej práce bolo syntetizovať a analyzovať metodológiu a biologické aspekty kalkulácie nákladov v chove prežúvavcov na Slovensku. Zo štúdia literatúry vyplynulo, že pri konštruovaní kalkulačného vzorca sa najčastejšie prihliada na účtovné členenie nákladových položiek. Náklady sú vo väčšine literatúry rozdelené na fixné (náklady nezávislé od objemu produkcie stáda) a variabilné (náklady spojené so lepšením podmienok chovu). V chove prežúvavcov sú najdôležitejšími nákladovými položkami krmivá a stelivá, mzdy, ostatné priame náklady a odpisy. Je možné predpokladať, že zahrnutie odpisov do nákladov základného stáda zohľadňuje aj reálne náklady súbežne investované do odchovu mladých zvierat v danom období. Náklady sú kalkulované na jednotku hlavných a vedľajších výrobkov a ich členenie je ovplyvnené predovšetkým druhom hospodárskych zvierat a produkčným zameraním chovu. Pri dojniciach je ako hlavný produkt najčastejšie definované mlieko a vedľajšími výrobkami sú živonarodené teľa a maštaľný hnoj. Základnou kalkulačnou jednotkou je kilogram mlieka (základné stádo dobytka) a kilogram prírastku a kilogram živej hmotnosti (mladý chovný dobytok). Pri dojčiacich kravách (kravy bez trhovej produkcie mlieka) je živonarodené teľa chápané ako hlavný výrobok a vedľajším produktom je maštaľný hnoj. Náklady sú kalkulované na dojčiacu kravu, na živonarodené teľa a na kilogram živej hmotnosti odstaveného teľaťa. Podobné členenie výrobkov na hlavné a vedľajšie je aj pri jednotlivých kategóriách oviec. Rozdiel je v tom, že pri základnom stáde dojných oviec je za hlavný výrobok považovaný aj ovčí hrudkovitý syr a vo všetkých kategóriách oviec vystupuje ako vedľajší výrobok aj potná vlna. Uvedená klasifikácia výrobkov je základom pre výber základných kalkulačných jednotiek jednotlivých kategórií oviec.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat