Při silážování kukuřice pozor na Maillardovu reakci

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr. Při silážování kukuřice pozor na Maillardovu reakci. Krmivářství, 2022, roč. 26(1), s. 16-18. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22027.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo u kukuřice, sklízené na hranici obsahu sušiny 30 %, ověřit účinnost vybraných nových biologických a chemických silážních přípravků. Na hodnoty vyšší než 40 °C, které jsou indikátorem Maillardovy reakce, se teplota siláží dostala po 30 dnech a udržela se 19 dnů. Po celou dobu fermentace se teploty u žádné varianty nevychýlili o více než ±1 °C. V ukazatelích kvality fermentace siláží nebyly rozdíly mezi variantami statisticky významné. S narůstající dobou testu aerobní stability významně klesal u všech variant poměr obsahu kyseliny mléčné k těkavým mastným kyselinám, a to se zvyšujícím se obsahem kyseliny octové, především u kontrolní siláže bez silážního přípravku.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat