Reziliencia dojníc a jej prínos pre chovateľa

VAŘEKA, Jan, KAŠNÁ, Eva a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Reziliencia dojníc a jej prínos pre chovateľa. Rolnické noviny, 2022, roč. 2022(25), s. 20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22257.pdf
Abstrakt

V chovu a šlechtění hospodářských zvířat se zájem o resilienci zvyšuje zejména v posledních dvou desetiletích, a to ve vztahu k probíhajícím klimatickým změnám. Důsledkem tropických veder bývá nižší příjem krmiva, narušení fyziologické funkce bachoru a pokles mléčné užitkovosti. Také s příchodem léta dochází k nárůstu onemocnění. Pojem resilience označuje schopnost jedinců zvládat nepříznivé situace a překonávat krize. Resilience dojnic je ovlivněna především faktory prostředí, a z minoritní časti genetickými vlivy. Jedná se o novou vlastnost, která doposud není v chovu dojeného skotu v České republice sledována. Nepřímým prostředníkem resilience v dnešních selekčních programech dojeného skotu je dlouhověkost, ta je však sama významně ovlivněna dalšími faktory, jako je užitkovost a management chovu. Reakci dojnic na měnící se podmínky vnějšího prostředí lze sledovat s využitím informací ze senzorů a automatických dojicích systémů. Jedná se o denní nádoj, denní živou hmotnost, anebo různé projevy chování, mezi které patří např.: denní počet kroků. Ty umožňují sestavování souvislých datových řad a vyjádření resilience jako odchylky znaků produkce, zdraví a biologické zdatnosti od jejich očekávaného projevu. Zajímá nás nejen velikost odchylky, s menšími výkyvy u odolnějších, resilientních dojnic, ale i délka trvání reakce na stresor, tj. rychlost zotavení. Vědecká sféra se doposud věnovala vyhodnocení znaků definovaných na základě kolísání denního nádoje, které mohou odrážet schopnost zotavení. Těmi jsou rozptyl, autokorelace (korelace mezi po sobě jdoucími stavy) a vzájemné korelace (korelace mezi různými prvky systému). Tyto znaky se ukázaly být dědivé, přestože koeficient dědivosti byl nízký a pohyboval se v rozmezí 0,06 – 0,10. Ve vztahu k chovu dojnic byl výsledek interpretován tak, že zvířata se stabilní užitkovostí zůstávají zdravá, zatímco u krav s proměnlivější užitkovostí je vyšší riziko onemocnění nebo úhynu. Různá měřítka resilience by bylo vhodné propojit do celkového indexu. Výsledkem činnosti bude vytvoření předpokladů pro možné zahrnutí resilience do šlechtitelského programu skotu.

ProjektVyužití genomické selekce pro optimalizaci resilience dojeného skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat