Složení jatečně upraveného těla prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Složení jatečně upraveného těla prasat. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin., VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-042-0. 2009-11-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran30
Interní odkaz9147.pdf
Abstrakt

Pro hodnocení jatečných prasat podle SEUROP – systému je základním kritériem podíl svaloviny, který se vyjadřuje v procentech z hmotnosti JUT. Metodika vychází z klasifikace JUT podle standardů EU a posuzuje složení jatečných těl prasat v závislosti na jejich hmotnosti a třídě jakosti. U reprezentativního souboru jatečných prasat (n = 368), který byl tvořen běžně používanými finálními hybridy při zastoupení prasniček a vepříků v poměru 1 : 1, byla uskutečněna základní a detailní jatečná disekce. Výsledky poskytují informace o složení jatečných těl prasat podle tříd jakosti SEUROP a hmotnosti od 60 do 120 kg. Složení jatečných těl v jednotlivých třídách jakosti potvrzuje vysokou predikční účinnost klasifikace u podílu svaloviny. Ten vykázal rozpětí od 39,42 % ve třídě P až do 61,76 % ve třídě S. Vzhledem k reprezentativnímu výběru a zpracování dat z jatečných analýz pomocí metod GLM a REG v programu SAS mají výsledky obecnou platnost a jsou uplatnitelné v podmínkách jateckých provozů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9147
OdděleníChov prasat