Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. STRNADY, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V PRAZE.. Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR. Autoři: BARTOŠOVÁ, Jitka, KAMLER, Jiří, BARTOŠ, Luděk, CUKOR, Jan, TUREK, Kamil, HAVRÁNEK, František, DRIMAJ, Jakub, MACHÁLEK, Antonín, ŠIMON, Josef a PLHAL, Radim.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7417-222-9. 2021-12-15.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21264,pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo na základě aktuálních poznatků a výsledků projektu AMOR (MZe QK1920184) shrnout a analyzovat faktory, které ovlivňují riziko šíření afrického moru prasat volně žijícími populacemi prasete divokého, a revidovat účinnost a proveditelnost stěžejních opatření z hlediska prevence a eradikace nákazy AMP. Metodika byla certifikovaná odborným orgánem státní správy (MZe) a na její uplatnění byla uzavřena smlouva s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Obsahuje následující stěžejní témata a praktické postupy: početnost, populační struktura a dynamika, reprodukční potenciál prasete divokého v ČR; behaviorální ekologie prasete divokého s ohledem na výskyt AMP; dosavadní myslivecké hospodaření s populacemi prasete divokého v ČR; opatření pro stabilizaci početnosti prasat; opatření omezující migrace prasat; možnosti lokalizace a nahánění živých prasat; lokalizace uhynulých jedinců prasete divokého.

ProjektVýzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 21264
OdděleníEtologie