Trvalé travní porosty (TTP) a možnosti jejich využití v EU a v ČR

KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, A., 2012 Trvalé travní porosty (TTP) a možnosti jejich využití v EU a v ČR. In Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 5-11. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12132.pdf
Abstrakt

Podíl TTP z výměry zemědělské půdy v EU dosáhl v roce 2009 cca 35 %. Udržování TTP je jednou z priorit společné zemědělské politiky unie. Tradičním a ekologickým způsobem využívání TTP je pastva, resp. produkce krmiv pro přežvýkavce. V roce 2010 se na 100 ha TTP chovalo v EU-15 přibližně 144 dobytčích jednotek (DJ), v EU-12, resp. v ČR, to bylo pouze 84 DJ (58 %), resp. 103 DJ (71 %). Z modelového výpočtu vyplynulo, že chovem přežvýkavců by bylo možno ve starých a nových státech unie využít cca 80 a 39 % výměry TTP. Jednou z příčin nepříznivé situace ve využívání TTP ve státech EU-12 jsou nestejné zásady společné zemědělské politiky, resp. dlouhodobě nižší ekonomická podpora vyplácená novým státům na hektar zemědělské půdy z rozpočtu unie. Případné ekologické problémy vyvolané nižší výměrou TTP mohou narušit životní prostředí nejen v příslušných státech, ale v celé Evropě. Proto by vytvoření „rovných“ podmínek mělo být zájmem nejen jednotlivých států, nýbrž celé EU.

ProjektStudium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
OdděleníChov skotu