Účinek dezinfekce struků na mikrobiální kvalitu ovčího mléka

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a KNÍŽEK, Josef., 2015 Účinek dezinfekce struků na mikrobiální kvalitu ovčího mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XI.. Brno: Mendelova univerzita, s. 50-52. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15218.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit účinek dvou různých dezinfekčních přípravků pro ošetření struků před dojením na mikrobiální složení ovčího mléka. Pokus zahrnoval dvě skupiny po dvaceti ovcích v průběhu jednoho měsíce. Struky první skupiny bahnic byly před dojením ošetřeny přípravkem A (na bázi jódu), zatímco struky druhé skupiny byly ošetřeny přípravkem B (na bázi étersulfátu mastného alkoholu). V individuálních stěrech z povrchu struku před a po jeho dezinfekci v rámci toalety vemene před dojením byl, v souladu s ČSN, stanovován celkový počet mikroorganismů (CPM) a počet koliformních bakterií (CB). V individuálních vzorcích mléka sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů – CPM, počet koliformních bakterií – CB, počet somatických buněk – PSB). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou analýzy kovariance v programu Statistica. Po dezinfekci struků oběma přípravky došlo k statisticky významnému snížení mikrobiální kontaminace struků. Na základě vyhodnocení mikrobiologického složení vzorků ovčího mléka je možno konstatovat, že v daných podmínkách je účinnější dezinfekční přípravek B.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat