Vliv mikrobiální kontaminace vzduchu na kvalitu kozího mléka

MALÁ, Gabriela, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2014 Vliv mikrobiální kontaminace vzduchu na kvalitu kozího mléka. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2014. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 52-56. ISSN 978-80-7403-127-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14158.odf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv mikrobiální kontaminace vzduchu na kvalitu kozího mléka. Mikrobiální kontaminace vzduchu byla stanovována v objektu pro ustájení 390 koz v měsíčních intervalech sedimentační metodou v průběhu 3 makroklimatických období roku (přechodné období -PO, mírné léto -ML, horké léto -HL). Výběr agarů a stanovení celkového počtu mikroorganismů – CPM, koliformních bakterií – CB, psychrofilních bakterií – PB, kvasinek a plísní se řídil platnými českými normami. Současně byly v bazénových vzorcích kozího mléka sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality (celkový počet mikroorganismů – CPM, počet koliformních bakterií – CB, počet somatických buněk – PSB). Experimentální data byla analyzována v programu Statistica. Na základě vyhodnocení výsledků mikrobiologických analýz vzduchu a mléka lze konstatovat, že byla prokázána negativní korelace mezi počtem psychrofilních bakterií ve stájovém vzduchu a celkovým počtem mikroorganismů a počtem koliformních bakterií v kozím mléce.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat