Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií

TŮMOVÁ, Eva a SKŘIVANOVÁ, Věra., 2015 Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 108-112. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15199.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv 17 a 19 % dusíkatých látek (CP) v krmné směsi na užitkovost a jatečnou výtěžnost samců a samic nutrií. Růst nutrií nebyl průkazně ovlivněn CP; nicméně byl zaznamenán pomalejší růst samic v porovnání se samci. Většina měření týkající se jatečně opracovaného trupu nebyla ovlivněna obsahem CP a žádný faktor neovlivnil jatečnou výtěžnost. Výsledky studie ukazují, že 17 % CP v krmné směsi pro mladé nutrie je adekvátní bez negativního vlivu na užitkovost.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce