Vliv porodní hmotnosti selat na jejich růst a jatečné ukazatele

VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Vliv porodní hmotnosti selat na jejich růst a jatečné ukazatele. Náš chov, 2014, roč. 74(4), s. 60-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14043.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit vztah mezi porodní hmotností selat a jejich následnou růstovou schopností a ukazateli jatečně hodnoty. Data byla získána od 80 selat, u kterých byla individuálně zjišťována porodní hmotnost, hmotnost ve věku 21, 28, 38 dnů, 4 a 2 týdny před porážkou a hmotnost porážková. Pro jednotlivá období byly na základě zjištěných hmotností vypočítány průměrné denní přírůstky hmotnosti. Výkrm byl ukončen u všech prasat ve stejný den. Po porážce byl zjištěn podíl libového masa a hodnoty pH1 kýty a pečené, laboratorně byl stanoven podíl intramuskulárního tuku a ztráta masné šťávy odkapem. Data byla roztříděna podle porodní hmotnosti do čtyř skupin (G1: méně než 1000 g> G2: 1001-1200 g, G3: 1201-1500 g, G4: 1501 g a více). Se zvyšující se porodní hmotností selat došlo ke zvyšování průměrného denního přírůstku hmotnosti od narození do odstavu, po odstavu až do porážky. Díky vysokému dennímu přírůstku dosáhla prasata skupiny G4 porážkové hmotnosti o měsíc dříve než prasata ze skupiny G2. Nejnižší podíl libového masa (52,74 ± 2,82 %) byl zjištěn ve skupině G4, což bylo způsobeno jejich vysokou porážkovou hmotností (132,50 ± 7,27 kg). Podíl intramuskulárního tuku, pH1 ani ztráta masné šťávy odkapem nebyly porodní hmotností selat ovlivněny.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat