Vliv různé orientace venkovních individuálních boxů na užitkovost a welfare telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2020 Vliv různé orientace venkovních individuálních boxů na užitkovost a welfare telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 48-53. ISSN 978-80-7403-240-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20186.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různé orientace extrudovaných polyetylenových venkovních individuálních boxů na užitkovost a welfare telat. Sledování probíhalo u 24 venkovních individuálních boxů (VIB) na jedné farmě v průběhu jednoho roku. Telata holštýnského a českého strakatého skotu byla ustájena v extrudovaných polyetylenových VIB s různou orientací vstupních otvorů ve čtyřech makroklimatických obdobích (mírná zima, přechodné období, mírné a horké léto). V průběhu pokusu byla ve všech VIB zjišťována teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu, ochlazovací hodnota a teplotně vlhkostní index; u 66 telat byla sledována živá hmotnost při narozeni a při odstavu v óOdnech věku, přírůstek živé hmotností. Získaná data byla vyhodnocena pomocí ANOVY při opakovaných měřeních a obecného lineárního modelu v programu Statistika Tibco. Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že orientace VIB má významný vliv na tepelnou pohodu a následně tím i na welfare telat. Vyšší úroveň welfare byla zjištěna u telat odchovávaných ve VIB se západní a východní expozici vstupních otvorů, zatímco nízká úroveň welfare byla u telat ustájených ve VIB s jižní a severní expozicí Naproti tomu signifikantní vliv různé orientace VIB na živou hmotnost telat při odstavu a přírůstek hmotnosti nebyl prokázán.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat