Vliv různé úrovně větrání ve VIB na welfare telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Vliv různé úrovně větrání ve VIB na welfare telat. Veterinářství, 2021, roč. 71(11), s. 635-640. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21189.pdf
Abstrakt

Cílem práce je zjistit vliv různé úrovně větrání venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu, užitkovost a welfare telat v průběhu období mléčné výživy. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu 9 měsíců. Telata byla ustájena ve venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru na návětrnou stranu a závětří. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu, teplotně vlhkostní index, ochlazovací hodnota chovného prostředí VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 72 telat. Získaná data byla vyhodnocena obecným lineárním modelem v programu TIBCO Statistika. Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že umístění VIB a regulace odvodů vzduchu ve VIB má významný vliv na tepelnou pohodu ustájených telat. Telata odchovávaná v VIB se vstupem umístěným na návětrnou stranu byla v létě vystavena delší dobu tepelné zátěži, zatímco na jaře, podzim a v zimě vysokému ochlazování. V důsledku optimální výživy a vhodného managementu nastýlání se však nevhodné umístění, nebo nevhodná regulace větracích otvorů neprojevila na užitkovosti telat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat