Vliv skupinového ustájení telat na užitkovost a welfare

MALÁ, Gabriel, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Vliv skupinového ustájení telat na užitkovost a welfare. Náš chov, 2020, roč. 80(9), s. 64-66. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20105.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnocení vlivu skupinového ustájení na užitkovost a welfare telat. Analyzovali jsme čtyřiadvacetihodinové cykly základních denních aktivit 64 telat – býčků v průběhu mléčné výživy ve dvou různých systémech ustájení (individuální, skupinové) na jedné farmě. Sledované kvalitativní parametry (chování, zdraví) byly vyhodnoceny pomocí neparametrických testů, kvantitativní parametry (živá hmotnost, přírůstek hmotnosti, spotřeba startéru) pomocí F-testu a párového t-testu v programovém balíčku TIBCO Statistika. Z výsledků sledování vybraných projevů chování je zřejmé, že skupinově ustájení býčci byly aktivnější o 6,4 % v porovnání s býčky ustájenými individuálně, kteří naproti tomu trávili více času ležením (o 4 %). Z pohledu výskytu negativních projevů chování byla u individuálně ustájených býčků zjištěna vyšší frekvence olizování povrchů boxů, výběhů a věder (o 0,7 % času denně), zatímco u skupinově ustájených býčků se vyskytovalo kromě olizování ještě sání ostatních jedinců ve skupině (0,3 % času denně). Přestože v této studii nebyl prokázán statisticky významný rozdíl ani v živé hmotnosti, ani v přírůstcích, hmotnosti, resp. ve spotřebě startéru mezi jednotlivými systémy ustájení telat v průběhu období mléčné výživy, telata ustájená ve skupině dosáhla vyšší úrovně welfare v důsledku možnosti projevů širšího spektra přirozeného chování.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat