Vliv věku jalovic při zařazení do reprodukce na následnou užitkovost

ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a MATĚJÍČKOVÁ, Jitka. Vliv věku jalovic při zařazení do reprodukce na následnou užitkovost. Náš chov, 2011, roč. 71(2), s. 18-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11010.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit vliv věku u jalovic českého strakatého skotu při jejich zařazení do reprodukce na následnou reprodukční výkonnost a mléčnou užitkovost. Sledovány byly reprodukční ukazatele u 2019 jalovic ze čtyř chovů a následně krav v 1., 2. a 3. mezidobí, dále pak parametry mléčné užitkovosti v 1., 2. a 3. normované laktaci. Vyhodnocení bylo provedeno s použitím procedury GLM statistického programu SAS 9.1 s použitím lineárních modelů s pevnými efekty. Z výsledků analýzy lze konstatovat, že nižší věk při zařazení jalovic do reprodukce neovlivňuje negativně úroveň reprodukčních ukazatelů a má pozitivní vliv na výši mléčné užitkovosti. Z hlediska celkové reprodukční výkonnosti a celoživotní mléčné užitkovosti ve sledovaném období lze doporučit zařazovat jalovice plemene české strakaté do reprodukce do věku 501 dní.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu