Volíte správnou stranu?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina. Volíte správnou stranu?. Náš chov, 2019, roč. 79(6), s. 82-85. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19069.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různé orientace dřevěných venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu a užitkovost telat. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu tří let. Telata byla ustájena v dřevěných venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru v jednotlivých ročních obdobích (zima, jaro, léto podzim). V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota a relativní vlhkost ve VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 144 telat. Získaná data byla vyhodnocena pomocí ANOVY při opakovaných měřeních (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek) a obecného lineárního modelu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) v programu Statistika (StatSoft 7). Telata odchovávaná v dřevěných VIB se vstupem umístěným na sever byla vystavena působení nižších teplot vzduchu v průběhu celého roku a vyšších relativních vlhkostí vzduchu v zimě a na podzim. Tato telata následně dosahovala nižší živé hmotnosti při odstavu i nižších průměrných denních přírůstků. Naproti tomu u telat odchovávaných ve VIB se vstupy situovanými v zimě, v létě i na podzim na východ byly zjištěny vyšší hmotnosti při odstavu i větší průměrné denní přírůstky. Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že orientace VIB má vliv jak na tepelnou pohodu, tak na užitkovost telat

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat