Vplyv teplotno-vlhkostného indexu na úžitkovosť dojnic v závislosti od plemena

LÜTTMERDING, G., KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr., 2021 Vplyv teplotno-vlhkostného indexu na úžitkovosť dojnic v závislosti od plemena. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 52-54. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21195.pdf
Abstrakt

Cieľom práce bolo zistiť vplyv teplotno-vlhkostného indexu na úžitkovosť (denný nádoj) dojníc, v závislosti od chovaného plemena. Do sledovania boli zaradené dve farmy, a to farma s chovom dojníc plemena holstein (H) a farma s chovom dojníc plemena české strakaté (ČESTR). Počas sledovania boli na farme zistené tri zóny teplotno-vlhkostného indexu, a to: bezstresová zóna, zóna veľmi mierneho stresu, a zóna mierneho stresu. Priemerný denný nádoj mlieka bol štatisticky význmaně (p < 0.05) ovplyvnený v závislosti od THI u plemena H, a to v období mierneho stresu (zóna 72-79). Bol zistený pokles denného nádoja o 0,88 l / deň / dojnicu. Pri sledovaní plemena ČESTR, bol zistený v tejto zóne štatisticky nevýznamný nárast denného nádoja mlieka. Je možné predpokladať, že plemeno ČESTR je vzhľadom k svojim úžitkovým vlastnostiam, tolerantnejšie voči teplu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat