Význam lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) v intenzívnom chove brojlerových králikov

MAKOVICKÝ, Peter a VOLEK, Zdeněk. Význam lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) v intenzívnom chove brojlerových králikov. Krmivářství, 2019, roč. 23(2), s. 39-42. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19149.pdf
Abstrakt

Chov brojlerových králikov je samostatným odvětvím živočíšnej výroby. Hlavnou podmienkou úžitkovosti je dobrý zdravotný stav chovu. V intenzívnych chovoch brojlerových králikov sú v dósledku ťažko stravitelných krmiv častým zdravotným problémom gastrointestinálne ťažkosti. V snahe predísť uvedeným problémom hladajú sa také alternativy krmiv, ktoré by boli 1’ahko stravitelné a zároveň komparáciou so štandardnými krmivami poskytovali porovnatelhú výživovú hodnotou. Tu v stručnosti referujeme o výsledkoch časti pokusu porovnávajúceho vplyv štandardnej křmnej zmesi a křmnej zmesi na báze celých semien lupiny bielej {Lupinus albus, Amiga) na morfológiu tenkého čreva králikov. Pre tieto potřeby bolo selektovaných celkom 18 Hyplus králikov, ktoré boli po odstave(34. deň) rozdělené do dvoch skupin po 9 králikov. Prvá K-skupina bola krmená štandardnou krmnou zmesou a v druhej E-skupine bol sójový extrahovaný šrot nahradený celými semenami lupiny bielej. Králiky boli v oboch skupinách krmené adlibitne až do ukončenia pokusu (55. deň) a následné boli eutanazované aj s následným odberom vzoriek z tenkého čreva a to konkrétné jejuna a ilea, ktoré boli fixované a odoslané na vyšetrenie do histopatologického laboratória. Z výsledkov vyplývá, že lupina biela je dobrou alternativou krmiva v chove králikov. Chovatelskej veřejnosti doporučujeme zvážit‘ možnosti využitia lupiny bielej v intenzívnych chovoch brojlerových králikov.

ProjektOptimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce