Zaostřeno na biosekuritu skotu

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, PŘIKRYL, Ivan a JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Zaostřeno na biosekuritu skotu. Náš chov, 2019, roč. 79(7), s. 28-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19092.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena jednak na zjištění úrovně biosekurity v chovech skotu v závislosti na velikosti stáda, jednak na stanovení základních preventivní opatření před zavlečením viru IBR nebo BVD do stáda. Čtyřicet pět chovů dojeného skotu z celé ČR bylo rozděleno podle velikosti základního stáda do tří skupin (pod 100, 101-500 a nad 500 krav). Byl stanoven a analyzován komplex preventivních opatření, jejichž cílem je zabránit průniku infekčních agens na farmu prostřednictvím osob, zvířat, zdraví, dopravních prostředků a transportu, technologickými systémy a asanačními opatřeními. Jednotlivé ukazatele a celkové hodnocení biologické bezpečnosti byly hodnoceny třístupňovou škálou (nízká, střední a vysoká úroveň). Na základě sledování v chovech dojeného skotu bylo prokázáno, že malá stáda se statisticky významně liší úrovní biosekurity od stád středních a velkých. Chovy s malým počtem zvířat měly významně nižší úroveň ochrany stáda před kontaktem s dalšími osobami. Možnost zavlečení infekce do chovů nákupem zvířat, včetně zajištění karantény, je problémem hlavně v chovech s malou koncentrací zvířat. Stejně tak jako otázky možnosti udržení dobrého zdravotního stavu stáda zavedením systémů preventivních a léčebných opatření a jejich striktního dodržování jakož i sanitace chovu

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat