TA ČR – Program GAMA

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.


 

projekt TAČR GAMA 2, č.: TP01010047

TRANSFER VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ DO PRAXE V OBLASTI CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A JEHO DALŠÍ EKONOMICKÉ ZEFEKTIVNĚNÍ

 

NÁZEV DÍLČÍHO PROJEKTU HLAVNÍ ŘEŠITEL  DOBA ŘEŠENÍ CÍL PROJEKTU
Energeticky pasivní venkovní ustájení prasat pro alternativní chovy Ing. Miroslav
Rozkot, CSc.
1/2020 – 12/2021 Cílem projektu je potenciální řešení problému s ustájením prasat v alternativních a zájmových chovech. S využitím poznatků z těchto konstrukcí doplněných o využití současných materiálů a technologií budou navrženy a do stadia před potenciální sériovou výrobou připraveny a ověřeny vzorky navrhovaných objektů odpovídajících dnešním požadavkům. Systém nabídne novou generaci ustájovacích prostor pro alternativní a zájmové chovy prasat na úrovni 21.stol. Počítá se se sníženou energetickou náročností těchto objektů na úrovni energeticky pasivních objektů a využitím recyklovaných materiálů. 
       
WELLUP – porodní kotec prasnic pro 21. století RNDr. Gudrun
Illmannová, CSc.
1/2020 – 12/2021 Cílem je otestovat a uvést do praxe technologii ustájení rodících a kojících prasnic, která zajišťuje komfort zvířat a respektuje požadavky legislativy EU, při současném udržení mortality selat na úrovni srovnatelné či nižší, než je tomu u nyní používaných klecových technologií. Vhodně dopracovat prostor a vybavení pro příkrm selat, které nebylo u již existující technologie dosud uspokojivě vyřešeno. Nově navržená technologie umožní kombinaci omezení pohybu prasnice klecí v prvních dnech po porodu a volného pohybu prasnice po celý zbytek laktace. Tím bude možné sloučit výhody dosud používaného klecového ustájení s přednostmi volného kotcového ustájení.
       
Inteligentní regulační systém osvětlení a mikroklimatu ve stáji Ing. Eva
Václavková, Ph.D.
1/2020 – 12/2021 Cílem projektu je navrhnout, vyrobit, ověřit v provozních podmínkách a připravit k sériové výrobě technologii pro inteligentní regulaci osvětlení ve stáji v závislosti na sledování dalších parametrů ovlivňující biorytmy zvířat s výstupem pro další regulační systémy. Projekt reaguje na potřebu rozvoje konkurenceschopnosti českých podniků prostřednictvím vývojových aktivit v oblasti technologií chovu hospodářských zvířat. Realizace projektu nabízí potenciální řešení problémů se sezónností reprodukce prasat ovlivněním biorytmů zvířat. Řídicí systém nabídne úsporu elektrické energie při současném využití řídicího systému k ovlivnění reprodukce prasat. Zároveň umožní využití úsporných světelných zdrojů na bázi LED diod.
       
Automatický bezkontaktní měřicí systém tělesné teploty doc. Ing. Petr
Kunc, Ph.D.
4/2020 – 3/2022 Cílem projektu je vývoj a zavedení kontinuálního měřicího systému tělesné teploty. Tento systém bude založen na měření teploty oka zvířat pomocí infračervené termografie. Existuje totiž pozitivní korelace mezi teplotou oka a vnitřní (rektální) teplotou. Včasné rozpoznání nástupu horečnatého onemocnění pomůže významně zvýšit ekonomiku chovu tím, že se především sníží množství potřebných léčiv (antibiotik + kortikoidů) a zlepší se celkový zdravotní stav, a tím i welfare chovaných zvířat. Námi navrhovaný systém měření zajistí on-line ukládání dat pouze u konkrétního snímku oka, přiřazenému k danému zvířeti. Tím dojde k minimalizaci objemu ukládaných a vyhodnocovaných dat.
       
Vývoj nových silážních přípravků Ing. Radko
Loučka, CSc.
4/2020 – 3/2022 Cílem řešení projektu je obohacení sortimentu stávajících silážních přípravků, které budou především využitelné pro obtížně silážovatelnou vojtěšku a lehce silážovatelnou kukuřici. Testovat se budou nové receptury silážních přípravků. Jedinečnost bude v nových recepturách, eventuálně nových komponentech silážních přípravků. Cílem bude tyto přípravky předložit ke schválení ÚPV jako užitné vzory. Tržní příležitosti jsou dány požadavkem praxe zlepšit kvalitu siláží, a navíc zlepšit i jejich aerobní stabilitu. Hlavním rozdílem ve srovnání se současnými prostředky dostupnými na trhu je odlišné složení navrhované receptury. Použity budou především nové typy konzervantů a nové kombinace komponentů přípravku. Důležité je hledání řešení především pro siláže s příliš nízkou nebo naopak s příliš vysokou sušinou či jinak rizikové, např. po dlouhém zavadání, vylouhování na poli apod. 
       
Krmná směs pro nosnice s bioaktivními látkami přírodního původu dle originální receptury prof. Ing. Věra
Skřivanová, CSc.
7/2020 – 6/2022 Cílem projektu je nalézt optimální složení kompletní krmné směsi pro nosnice. Originalita krmné směsi bude spočívat v zařazení konopného semínka a extrudovaného lnu v optimálním poměru s prokazatelným efektem zvýšení obsahu zdraví prospěšných mastných  kyselin (MK), karotenoidů a vitamínu E ve vaječném žloutku při zachování, resp. zvýšení užitkovosti nosnic. Je známo, že úzký poměr n6:n3 MK  má velmi příznivé účinky z hlediska kardiovaskulárních problémů u lidí. Vhodný poměr je u lnu znám. Není však znám u konopného semínka, které má i další zdraví prospěšné efekty, zejména pro chovná zvířata (bylo prokázáno snížení lámavosti kostí u drůbeže). Dále v konopném semínku obsažené tokoferoly mohou snížit riziko kardiovaskulárních chorob, rakoviny a věkem podmíněné makulární degenerace. Vykazují protizánětlivé vlastnosti. Další bioaktivní látkou konopného semínka je kanabidiol (CBD), který zvyšuje hojení zlomenin.  
       
Kotelnica – ohrada pro zimní ustájení a období bahnění ovcí Ing. Michal
Milerski, Ph.D.
9/2020 – 8/2022 Cílem projektu je navržení kruhovité ohrady (kotelnica) odolné vůči průniku velkých šelem. Hustota zvířat v této kotelnici bude mnohem vyšší než volně na pastvině, což může činit problémy zejména v době bahnění, spojené s vzájemným rušením se zvířaty, mismoteringem či záměnami jehňat mezi bahnicemi. Proto dalšími navrhovanými prvky budou chouly, čili ohrady pro individuální ustájení bahnice s jehňaty několik dní po obahnění a jednoduché individuální boudy (ty už jsou schváleny jako užitný vzor). Dále bude navržen systém ohřevu napájecí vody teplem z hluboké podestýlky. V rámci řešení projektu bude vystavěna ověřovací kotelnica s délkou oplocení cca 150 m o ploše cca 1800 m2 pro 150 bahnic s odchovem. 
       
Vývoj a ověření enzymatické laboratorní metody pro stanovení stravitelnosti NDF Ing. Filip
Jančík, Ph.D.
9/2021 – 12/2022 Cílem projektu je vývoj a ověření laboratorní enzymatické metody pro stanovení stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny (NDF), která je limitujícím faktorem využití krmiv u přežvýkavců. Důležitou novostí je kalibrace metody na v současné době dostupné levnější enzymy, které umožní širší využití této metody. Dosud využívané metody jsou určeny a nakalibrovány na stanovení stravitelnosti sušiny a organické hmoty. V tomto projektu uskutečníme rovněž otestování metody na vzorcích, u kterých bude také stanovena skutečná in vivo stravitelnost NDF. Tím docílíme ověření funkční laboratoní metody, poskytující výsledky srovnatelné s těmi získanými na živých zvířatech. 
       
Nová receptura krmné směsi pro výkrm kuřat ke zlepšení pevnosti kostí a kvality masa prof. Ing. Věra
Skřivanová, CSc.
9/2021 – 12/2022 Cílem projektu je nalézt optimální složení kompletní krmné směsi pro výkrm kuřat. Originalita krmné směsi bude spočívat v zařazení konopného semínka a extrudovaného lněného semínka v optimálním poměru s prokazatelným efektem na zvýšení pevnosti kostí, obsahu zdraví prospěšných mastných kyselin a vitaminů v mase při zachování, resp. zvýšení užitkovosti kuřat. V současné době je velký zájem zejména ze strany mladší populace o zdraví prospěšné živočišné produkty a ochota zaplatit za ně i vyšší cenu. Projekt řeší zajištění dodávky kuřecího masa s přidanou hodnotou ve smyslu zlepšení poměru n6/n3 MK do obchodní sítě. Originalitou je nejen snížení poměru n6/n3 MK ve svalovině, ale i zvýšení pevnosti kostí, což významně souvisí s welfare vykrmovaných kuřat. Za předpokladu těchto dvou benefitů je reálná možnost prodeje nabízeného produktu za vyšší cenu. 
       
Nový typ řídící jednotky ochlazovacího systému ve stájích pro chov dojnic doc. Ing. Petr
Kunc, Ph.D.
9/2021 – 12/2022 Cílem projektu je inovace řídicí jednotky ochlazovacího systému, která umožní autonomní ovládání jednotlivých trysek z jednoho místa. Řídící jednotky, vyráběné na základě patentů číslo 304358 a 354360, již neodpovídají současným technologiím. V době jejich vývoje bylo nutné vytvořit takové konstrukční řešení, kde každá sprcha byla ovládána samostatnou řídicí jednotkou. V rámci lepšího využití použitých technických prvků byly do každého ovládacího boxu vloženy dvě jednotky ovládající sousední trysky. V dnešní době pokročilé automatizace a robotizace je možné tento proces centralizovat. U každé trysky bude pohybové čidlo a ventil na otvírání a zavírání přívodu vody. Impulzy z pohybových čidel budou vedeny do průmyslové počítačové jednotky, kde po jejich vyhodnocení bude dán pokyn jednotlivým vodním ventilům. Tak bude zajištěna autonomní funkce jednotlivých sprchovacích jednotek. Toto řešení uspoří velké množství elektronických součástek a umožní i snadnější údržbu či změny řídicích parametrů.

 

 

VÚŽV v.v.i. > TAČR