PŘEDSEDKYNĚ

Ing. Gabriela Malá, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

ČLENOVÉ komise a osoby odpovědné za péči o zvířata

Ing. Vladimír Němeček  (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)
Ing. Josef Seifert (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

ČLENKY/ČLENOVÉ komise

Ing. Josef Fulka, DrSc.   (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)
Ing. Elena Kudrnová    (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

REALIZACE POKUSŮ SE ZVÍŘATY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Využití zvířat v pokusech se řídí Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v úplném znění a předpisy souvisejícími (Vyhláška č. 419/2012 Sb.):
  http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1992-246-viceoblasti.html

  https://eagri.cz/public/portal/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/uplna-zneni/vyhlaska-2012-419
 1. Realizovat pokus se zvířaty může pouze pracoviště, které má platné oprávnění vydané MZe (§ 15a zákona č.246/92 Sb.).
  Pokusy je možno realizovat pouze s druhy a počty zvířat, které jsou v akreditaci uvedeny!
 1. Navrhovat pokus, sestavit projekt pokusu a řídit jeho realizaci mohou pouze pracovníci, kteří mají platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané MZe (§ 15d zákona č.146/92 Sb.).
  Kursy k získání osvědčení o způsobilosti podle § 15d odst. 3 (navrhování pokusů a projektů pokusů), podle § 15d odst. 4 (provádění pokusů na pokusných zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) a podle § 15e odst. 1 a odst. 2 (prodloužení doby platnosti obou osvědčení) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pořádají Institut celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity v Brně, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – otevírají se většinou dvakrát ročně (jaro/podzim).
 1. Aktuální formuláře potřebné k podání Žádosti o schválení projektu pokusu a tzv. Netechnické shrnutí projektu pokusu, které je nedílnou součástí návrhu naleznete zde:
  https://eagri.cz/public/portal/mze/ochrana-zvirat/pokusna-zvirata/projekty-pokusu-1
 1. Komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat je jmenována ředitelem VÚŽV, v.v.i. Komise pracuje dle ustanovení Zákona č. 246/92 Sb. - §15g.

 

PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ

 1. Do návrhu projektu využívajícího pokusná zvířata je postačující uvést, že pracoviště, kde bude projekt realizován je držitelem platného oprávnění k používání pokusných zvířat.
 2. Po přidělení projektu je nutné zpracovat Žádost o schválení projektu pokusu a Netechnické shrnutí projektu pokusu dle Vyhlášky č. 419/2012. Formuláře a pomocné informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.
  http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/pokusna-zvirata/projekty-pokusu-1
 1. Zpracovaný návrh zašlete k projednání Komisi na ochranu zvířat (e-mail: mala.gabriela@nullvuzv.cz), po schválení Komisí na ochranu zvířat VÚŽV, která jej zašle k projednání a schválení Rezortní komisi Ministerstva zemědělství (MZe). Návrh projektu pokusu se všemi náležitostmi je nutné podat Komisi na ochranu zvířat s dostatečným předstihem vzhledem k plánovanému termínu realizace pokusu – dvoustupňové schvalovací řízení je správním řízením, které může trvat až 5 měsíců!
 2. Vlastní pokus je možno zahájit pouze po souhlasu Komise na ochranu zvířat, který je možno udělit až po schválení projektu pokusu Rezortní komisí MZe.

POSTUP SCHVALOVÁNÍ PROJEKTU POKUSŮ A PODMÍNKY REALIZACE POKUSŮ VE VÚŽV, v.v.i.
VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Komise na ochranu zvířat