Vědecký výbor výživy zvířat byl ustaven 24.7.2002 při Výzkumném ústavu živočišné výroby v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR“. Činnost vědeckého výboru byla zařazena mezi hlavní činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Činnost výboru.

Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jednotlivých složek krmiv. Členové vypracovávají expertní studie, které reagují na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat. Studie musí zahrnovat veškeré poznatky, které jsou o dané problematice ve vědeckém světě známy. Některé studie představují také výsledky vlastních experimentálních pokusů. Vše musí být napsáno nezávislým, objektivním způsobem a srozumitelně.

Stanoviska Vědeckého výboru výživy zvířat reagují na dotazy kladené Koordinační skupinou pro bezpečnost potravin (KS) nebo jsou reakcí na aktuální problémy týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Koordinační skupina je stálým poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Za svou činnost je odpovědná ministru zemědělství. Poradním orgánem KS je Vědecký výbor výživy zvířat.

VVVZ také zpracovává podklady pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Posláním EFSA je především poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a zajistit propojení organizací členských států. Dále EFSA poskytuje informace poslancům Evropského parlamentu.

 

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

  • Možnosti náhrady antibiotických stimulátorů růstu ve výživě zvířat
  • Dopad následků záplav na výrobu krmiv a návrh opatření
  • Vědecký názor na používání GMO ve výživě zvířat
  • Zaměnitelnost krmiv v návaznosti na zákaz krmného požití masokostní moučky
  • Používání stopových prvků ve výživě zvířat ve vazbě na užitkovost zvířat a životní prostředí
  • Zhodnocení situace ve výrobě krmiv a jejich skladování v zemědělských závodech
  •  Využívání odpadních a vedlejších produktů ve výživě zvířat

2002

  • Vytvoření databáze informací (za posledních cca 10 let) o legislativě ČR a EU, týkající se identifikace rizik a bezpečnosti potravin
  • Identifikace a vyhodnocení možných rizik souvisejících s bezpečností krmiv a návrhy na jejich řešení
  • Cizorodé látky v krmivech a potravinových řetězcích – analýza minulého období a prognóza do dalších let

Předseda:

prof. MVDr. Eva Pěchoučková - Skřivanová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
skrivanova@nullaf.czu.cz

Místopředseda:

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
suchypavelprof@nullseznam.cz

Členové:

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
homolka.petr@nullvuzv.cz
Ing. Václav Kudrna, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
kudrna.vaclav@nullvuzv.cz
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
marounek.milan@nullvuzv.cz
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
martina.lichovnikova@nullmendelu.cz
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
skrivanova.vera@nullvuzv.cz
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
strakovae@nullvfu.cz
Ing. Bohumír Šimerda (ADDICOO GROUP s.r.o.)
bohumir.simerda@nulladdicoo.com
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
tumova@nullaf.czu.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
  (Mendelova univerzita v Brně)
zeman@nullmendelu.cz

Tajemnice:

Ing. Elena Kudrnová (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
kudrnova.elena@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Vědecký výbor