Vědecký výbor výživy zvířat byl ustaven 24.7.2002 při Výzkumném ústavu živočišné výroby v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR“. Činnost vědeckého výboru byla zařazena mezi hlavní činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Činnost výboru.

Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jednotlivých složek krmiv. Členové vypracovávají expertní studie, které reagují na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat. Studie musí zahrnovat veškeré poznatky, které jsou o dané problematice ve vědeckém světě známy. Některé studie představují také výsledky vlastních experimentálních pokusů. Vše musí být napsáno nezávislým, objektivním způsobem a srozumitelně.

Stanoviska Vědeckého výboru výživy zvířat reagují na dotazy kladené Koordinační skupinou pro bezpečnost potravin (KS) nebo jsou reakcí na aktuální problémy týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Koordinační skupina je stálým poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Za svou činnost je odpovědná ministru zemědělství. Poradním orgánem KS je Vědecký výbor výživy zvířat.

VVVZ také zpracovává podklady pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Posláním EFSA je především poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a zajistit propojení organizací členských států. Dále EFSA poskytuje informace poslancům Evropského parlamentu.

 

2024
 • Přírodní karotenoidy ve výživě slepic nosného typu a jejich vliv na užitkovost a kvalitu vyprodukovaných vajec
 • Kvalita proteinu konzumních ořechů
 • Vliv hmyzí moučky na kvalitu masa vykrmovaných kuřat
 • Pícniny ve výživě nosnic
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 • Možnosti náhrady antibiotických stimulátorů růstu ve výživě zvířat
 • Dopad následků záplav na výrobu krmiv a návrh opatření
 • Vědecký názor na používání GMO ve výživě zvířat
 • Zaměnitelnost krmiv v návaznosti na zákaz krmného požití masokostní moučky
 • Používání stopových prvků ve výživě zvířat ve vazbě na užitkovost zvířat a životní prostředí
 • Zhodnocení situace ve výrobě krmiv a jejich skladování v zemědělských závodech
 •  Využívání odpadních a vedlejších produktů ve výživě zvířat

2002

 • Vytvoření databáze informací (za posledních cca 10 let) o legislativě ČR a EU, týkající se identifikace rizik a bezpečnosti potravin
 • Identifikace a vyhodnocení možných rizik souvisejících s bezpečností krmiv a návrhy na jejich řešení
 • Cizorodé látky v krmivech a potravinových řetězcích – analýza minulého období a prognóza do dalších let

Předseda:

prof. MVDr. Eva Pěchoučková - Skřivanová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
pechouckova@nullaf.czu.cz

Místopředseda:

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
suchypavelprof@nullseznam.cz

Členové:

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
homolka.petr@nullvuzv.cz
Ing. Václav Kudrna, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
kudrna.vaclav@nullvuzv.cz
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
martina.lichovnikova@nullmendelu.cz
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
marounek.milan@nullvuzv.cz
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (UK Praha, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové)
lubomir.opletal@nullfaf.cuni.cz
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
skrivanova.vera@nullvuzv.cz
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
strakovae@nullvfu.cz
Ing. Bohumír Šimerda (ADDICOO GROUP s.r.o.)
bohumir.simerda@nulladdicoo.com
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
tumova@nullaf.czu.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
  (Mendelova univerzita v Brně)
zeman@nullmendelu.cz

Tajemnice:

Ing. Elena Kudrnová (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves)
kudrnova.elena@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Vědecký výbor