Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu zajišťuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi (VÚŽV) a Státní veterinární správy (SVS).
Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy na adresu VÚŽV, jehož pracovníci uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy. Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury. Po absolvování příslušného kurzu skládá uchazeč odbornou zkoušku. Odborná zkouška se skládá před tříčlennou komisí jmenovanou ministerstvem tak, že předsedou je vždy zástupce ministerstva zemědělství (MZe), ostatními členy jsou odborníci z SVS a VÚŽV. Po úspěšném absolvování teoretické a praktické části zkoušky obdrží uchazeč písemný doklad.
Osvědčení o odborné způsobilosti vydá ministerstvo na základě žádosti. K žádosti žadatel přiloží:

 • doklad o absolvování zkoušky
 • doklad o ukončeném vzdělání a požadované praxi

Součástí osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem je osobní číslo. Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne vystavení. Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení. Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti žadatel přiloží doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o absolvování jednoho doplňkového kurzu ke klasifikaci jatečních zvířat, a to v průběhu posledního roku platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, u VÚŽV, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Termíny provádění základních a doplňkových kurzů pro klasifikátory JUT prasat a skotu:
Základní i doplňkové kurzy pro klasifikátory JUT prasat a skotu budou probíhat obvykle v dubnu a říjnu příslušného kalendářního roku. Počet provedených školení bude záviset na počtu přihlášených uchazečů. Přesné termíny - viz seznam uchazečů přihlášených na jednotlivé kurzy.
Vzhledem k organizaci kurzu (zejména jeho praktické části) bude závazně počítáno jen s uchazeči, kteří se přihlásí s dostatečným časovým předstihem. Organizátoři kurzu si vyhrazují právo zařadit do kurzu přednostně uchazeče přihlášené nejpozději do konce měsíce předcházejícího měsíci konání kurzu (tedy do konce března, resp. září).
 

ODBORNÉ KURZY

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášky do odborné přípravy
(základní i doplňkový kurz)

Klasifikace JUT prasat  Klasifikace JUT skotu
ODBORNÝ GARANT
Ing. Eva Weisbauerová (Václavková), PhD.
ODBORNÝ GARANT
Ing. Luděk Bartoň, PhD.
ORGANIZAČNÍ GARANT
Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D.
494 323 29
belkova.jaroslava@nullvuzv.cz 
ORGANIZAČNÍ GARANT
Ing. Daniel Bureš, Ph.D.
267 009 659
bures.daniel@nullvuzv.cz
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
oddělení chovu prasat
Komenského 1239,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Přátelství 815,
104 00 Praha Uhříněves

Kontaktní adresa pro zaslání žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti na MZe ČR:

MVDr. Aleš Kolman
Odbor potravinářský
Ministerstvo zemědělství ČR
117 05, Praha 1, Těšnov 17
Telefon: 221 812 128, 725 530 388

ales.kolman@nullmze.cz

 

Základní kurz pro klasifikátory jatečně upravených těl prasat.

Je složen z teoretické a praktické části.

Teoretická část základního kurzu pro klasifikátory JUT prasat:
Teoretická část kurzu se koná v prostorách VÚŽV v Kostelci nad Orlicí (Komenského 1239, Kostelec nad Orlicí 517 41) a délka jejího trvání je 1 den. Vybraní pracovníci VÚŽV se ve svých vystoupeních zaměří na následující oblasti:

 • Obecné údaje o produkci a spotřebě masa
 • Jatečná hodnota a produkce masa
 • Jatečné opracování prasat
 • Klasifikace jatečných těl prasat
 • Požadavky na vypracování protokolu o klasifikaci JUT prasat
 • Hlavní legislativní požadavky na klasifikaci jatečných těl prasat v Evropské unii

Praktická část základního kurzu pro klasifikátory JUT prasat a závěrečné odborné zkoušky:

 • Praktické školení probíhá ve vybraném masokombinátu v rozsahu jednoho dne. Platí pro školení klasifikátorů aparativními přístroji (FOM, UFOM, HGP) i pro školení klasifikátorů používajících dvoubodovou metodu. Školení je organizováno a prováděno pracovníky VÚŽV Praha.
  Program školení je zaměřen na:
 • definici JUT, vážení jatečného těla
 • zjištění pomocných rozměrů na jatečném těle
 • obsluhu klasifikačního přístroje
 • zařazení JUT do tříd zmasilosti
 • označování JUT třídou jakosti, vypracování klasifikačního protokolu

Závěrečné odborné zkoušky, které se uskuteční za účasti tříčlenné komise složené ze zástupců MZe ČR, SVS a VÚŽV. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části:

 • Teoretický test: Pro klasifikátory JUT prasat se specializací na dvoubodovou metodu jsou připraveny zkušební testy v rozsahu 21 otázek, maximální počet dosažitelných bodů je 100, pro úspěšné absolvování kurzu je třeba získat 70 bodů (70 % úspěšnost). Klasifikátoři JUT prasat se specializací na sondové a ultrazvukové přístroje vypracovávají zkušební testy v rozsahu 24 otázek, maximální počet dosažitelných bodů je 100, pro úspěšné absolvování kurzu je třeba získat 70 bodů ( 70 % úspěšnost).
 • Praktická zkouška: Pro úspěšné absolvování praktické zkoušky se zaměřením na dvoubodovou metodu musí uchazeči správně zařadit 18 jatečných těl z 20, povolená chyba jsou tedy dva chybně zařazené kusy.
  Pro úspěšné absolvování praktické zkoušky se zaměřením na sondové a ultrazvukové přístroje musí uchazeči prokázat praktické ovládání používaných přístrojů na 20 jatečných tělech, povolená chyba jsou dva chybně zařazené kusy, bere se v úvahu dodržení všech zásad měření používaným přístrojem.
  Pro absolvování praktické části je podmínkou, aby uchazeč vlastnil platný zdravotní průkaz a byl vybaven pracovním oblečením (bílý plášť, bílé kalhoty, vhodná obuv, pokrývka hlavy).

Základní kurz pro klasifikátory jatečně upravených těl skotu.

Je složen z teoretické a praktické části.

Teoretická část základního kurzu pro klasifikátory JUT skotu:
Teoretická část kurzu se koná v prostorách VÚŽV v Praze Uhříněvsi a délka jejího trvání je 1 den. Vybraní pracovníci VÚŽV se ve svých vystoupeních zaměří na následující oblasti:

 • Obecné údaje o produkci a spotřebě masa
 • Masná užitkovost skotu
 • Jatečná úprava skotu
 • Klasifikace jatečných těl skotu
 • Požadavky na vypracování protokolu o klasifikaci jatečně upravených těl skotu
 • Objektivní metody klasifikace jatečných těl skotu
 • Hlavní legislativní požadavky na klasifikaci jatečných těl skotu

Praktická část základního kurzu pro klasifikátory JUT skotu a závěrečné odborné zkoušky:

 • Úvodní praktické školení probíhající ve vybraném masokombinátu v rozsahu dvou dnů. Školení je organizováno a prováděno pracovníky VÚŽV Uhříněves. Program školení je zaměřen na:
 • úpravu a vážení jatečného těla
 • zařazení JUT do tříd zmasilosti
 • zařazení JUT do tříd protučnělosti
 • označování JUT třídou jakosti, vypracování klasifikačního protokolu
 • Praxe v délce trvání 2 týdnů, v průběhu které uchazeč vykonává klasifikaci pod dohledem zkušeného klasifikátora.
  Závěrečné odborné zkoušky, které se uskuteční ve vybraném masokombinátu za účasti tříčlenné komise složené ze zástupců MZe ČR, SVS a VÚŽV.
  Zkouška se skládá z teoretické a praktické části:
 • Teoretický test v rozsahu 25 otázek. Maximální počet dosažitelných bodů je 25, pro úspěšné absolvování kurzu je třeba získat 20 bodů, tedy 80 %.
 • Praktická zkouška, která se uskuteční s použitím nejméně 30 JUT. Za správně zařazené jatečné tělo lze získat 2 body, jeden za správně určenou třídu zmasilosti a jeden za správně určenou třídu protučnělosti. Pro úspěšné absolvování praktické zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 75 % úspěšnosti.
  Pro absolvování praktické části je podmínkou, aby uchazeč vlastnil platný zdravotní průkaz a byl vybaven vhodným pracovním oblečením (bíly plášť, bílé kalhoty, vhodná obuv, pokrývka hlavy).

Prováděním cyklického doškolování klasifikátorů jatečných těl prasat a skotu je pověřen VÚŽV. Doplňkový kurz se skládá z teoretické a praktické části, která proběhne ve vybraném masokombinátu v rámci jednoho dne. V teoretickém bloku je důraz kladen na nové poznatky z klasifikace jatečných těl prasat a skotu. Praktická část je u skotu zaměřena na standardní provedení jednotlivých klasifikačních úkonů, sjednocení pohledu na klasifikaci JUT z hlediska jeho zmasilosti a protučnělosti a uplatnění případných změn v systému jednotné klasifikace JUT skotu v praxi.
U klasifikace JUT prasat je v praktickém bloku důraz kladen na nové poznatky z klasifikace, na standardní provedení jednotlivých klasifikačních úkonů v jateckém provozu a na uplatnění případných změn v systému jednotné klasifikace JUT prasat v praxi.

VÚŽV v.v.i. > SEUROP