Programový balík ECOWEIGHT

Autoři :
Jochen Wolf
Marie Wolfová   j-m-wolf@nullgmx.de , wolfova.marie@nullvuzv.cz
Emil Krupa   krupa.emil@nullvuzv.cz
Zuzana Krupová   krupova.zuzana@nullvuzv.cz

Stručné shrnutí programu Ecoweight

Dostupnost a licenční podmínky
Všechny programy balíku jsou volně k dispozici.
Jsou distribuovány za podmínek GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
Prosíme, věnujte pozornost zejména následujícím podmínkám licence:

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Stručný popis programového balíku
Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat. V současnosti, ve své šesté verzi, je k dispozici pět programů pro masný skot, mléčný skot a ovce. Dva programy pro skot (EWBC a EWDC) tvoří první část balíku. V druhé části balíku je samostatný program EWSH1 pro ovce s možností modelování bahnění jednou ročně. Třetí část programového balíku je popsána ve dvou manuálech a je tvořena programem EWSH2, který je modifikací EWSH1 a programem GFSH, který modeluje tok genů u ovcí. Vzhledem k tomu, že programy EWSH2 a GFSH pracují společně, jsou uvedeny ve společném instalačního balíku.

Soubory ke stažení – všeobecné poznámky
Stahování jednotlivých částí programového balíku je možné pro operační systémy Windows a Linux. Po rozbalení instalačního souboru najdete návod se všemi potřebnými instrukcemi pro instalaci a spuštění programu (ů) v adresáři DOC. Zdrojový kód v jazyce C je k dispozici v adresáři SRC. Pokud kompilované programy nebudou na Vašem systému pracovat, je možné upravit programy tak, aby vyhovovali požadavkům Vašeho operačního systému.

Programový balík: část 1

Ve dvou programech EWBC a EWDC je možné modelovat několik typů pastevních systémů chovu masného skotu bez omezení množstva produkce a mléčné výrobní systémy uplatňující terminální křížení s masným skotem. Ekonomické váhy znaků lze vypočíst pro chov masného a mléčného skotu. Je též možné modelovat čistokrevní výrobní systémy mléčné produkce bez terminálního křížení a bez omezení množstva produkce, nebo s limitací výroby mléka a mléčného tuku (kvóty).
Zohlednění toku genů umožňuje vypočíst relativní ekonomické váhy pro maternální a přímou složku znaku, jakož i pro různé selection paths. Ekonomické váhy jsou určeny pro konstrukci selekčních indexů zaměřených na hodnocení plemenných zvířat (u skotu především pro býky a matky býků). Kromě toho jsou programy užitečné pro ekonomické analýzy různých výrobních systémů. Současně je možné analyzovat vliv výrobních, organizačních a ekonomických parametrů na ekonomickou efektivnost daného výrobního systému.
Uživatelům programů EWBC a EWDC doporučujeme přečíst články publikovány v roce 2005 v časopise Livestock Production Science (Wolfová et al., 2005a, b) a v roce 2007 v časopise Journal of Dairy Science (Wolfová et al., 2007a, b), které popisují základní předpoklady využité při tvorbě programů a příklady jejich praktické aplikace. Dále doporučujeme publikaci Wolfová a Nitter (2004), kde jsou popsány předpoklady odúrokování při stanovení ekonomických vah znaků.

Programový balík: část 2

Druhá část programového balíku obsahuje program EWSH1. Jde o bio-ekonomický model, pomocí kterého je možné počítačově simulovat vliv genetické změny produkčních a funkčních ukazatelů chovu ovcí v rámci alternativních systémů řízení s jedním bahněním za rok na ekonomickou efektivnost produkčních systémů. Struktura stáda je popsána na základě výskytu jednotlivých kategorií zvířat a pravděpodobnosti přechodu mezi těmito kategoriemi. Pro výpočet stacionárního stavu struktury stáda je využívána metoda Markovských řetězců. Celkově může být definováno až 47 kategorií potomků, přičemž může jít o čistokrevné jedince ale i křížence. Křížence se vyskytují ve většině uvedených kategorií v případě, že se v chovu využívá systém křížení.
Algoritmus výpočtu zahrnuje jak deterministické tak i stochastické prvky. Úroveň většiny znaků je simulována jako střední hodnota (průměr), nicméně zohledněna je i variabilita (variance) v několika znacích. Je možné stanovit několik variant ukazatelů pro jednotlivé kategorie zvířat (především růst a produkci mléka). Možnosti menežmentu stáda zahrnují systém páření, vyřazování bahnic ze stáda, systém odstavu a využití potomků a systém krmení. Aktuální verze programu je určena pro systémy s jedním bahněním ročně. V současné době není možné modelovat zrychlené (intenzivní) systémy chovu ovcí.
Zisk je stanoven jako rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady na ovci za jeden reprodukční cyklus. Je to základní kritérium ekonomické efektivnosti výrobního systému ve stacionárním stavu struktury stáda. Při stanovení zisku je možné zahrnout i vládní dotace. Program umožňuje stanovit ekonomický význam (ekonomické váhy) až pro 35 znaků (produkce mléka, ukazatele růstu, jateční vlastnosti, funkční vlastnosti a ukazatele vlny). Tyto ekonomické váhy jsou určeny pro stanovení šlechtitelského cíle v chovu ovcí.
Velké množství vstupních parametrů zadáno uživatelem, umožňuje podrobný popis výrobního systému a ekonomických, organizačních a biologických charakteristik. Program je rovněž užitečný pro ekonomické analýzy různých výrobních systémů. Současně může být sledován vliv různých výrobních, organizačních a ekonomických parametrů na ekonomickou efektivnost daného výrobního systému.
Uživatelům programu EWSH1 dáváme do pozornosti články publikovány v roce 2009 v časopise Journal of Dairy Science a Journal of Animal Breeding and Genetics (Wolfová et al., 2009a-c), které popisují základní předpoklady z kterých program vychází a přehled jeho praktických aplikací.

Programový balík: část 3

Třetí část programového balíku je distribuována jako jeden instalační balík. Tento se skládá z programů EWSH2 a GFSH, které jsou popsány ve dvou samostatných manuálech. Program pro ovce EWSH2 je propojen s programem EWSH1. Zatím co program EWSH1 je vytvořen jako samostatný program, program EWSH2 byl adaptován s cílem tvořit propojení s programem GFSH . Program EWSH totiž modeluje tok genů v chovu ovcí a umožňuje výpočet ekonomických vah pro přímé a maternální komponenty znaků. V závislosti na výrobním systému, je potřebný jeden nebo více běhů EWSH2 před spuštěním vlastního programu GFSH. V novém programu bylo nutné zahrnout přenos dat mezi různými běhy programu.
V programu GFSH jsou modelovány dva výrobní systémy. První výrobní systém je systém s čistokrevnou plemenitbou, kde se nerozlišuje, jestli se jedná o nukleové nebo komerční stádo. Druhý systém je zaměřen na tvorbu terminálních kříženců, kde se také předpokládá pouze jedna úroveň produkce. V tomto systému jsou zahrnuta dvě plemena. Čistokrevný systém je postaven na otcovském plemenu A. Ve výrobním systému plemena B je část potomstva tvořena čistokrevnými jednici plemene B a další část potomstva jsou křížence plemen A a B. To znamená, že výrobní systémy obou plemen jsou přepojeny prostřednictvím plemeníků plemene A, které jsou použity při křížení s bahnicemi plemena B. Ekonomické váhy jsou vypočteny pro přímé a maternální komponenty jednotlivých znaků. Kromě toho jsou vypočteny relativní ekonomické váhy, které umožňují porovnat ekonomickou důležitost jednotlivých znaků.
Bio-ekonomický model chovu ovcí používán v programu EWSH2 je aplikován v třech publikacích autorů Wolfová et al. (2009a-c). Proces toku genům, který je součástí programu GFSH je aplikován v publikaci Wolfová a Nitter (2004). Zabývající třetí části programového balíku ECOWEIGHT byla uveřejněna v roce 2011 v dvou publikacích (Wolfová et al., 2011a, b).

Citovaná literatura

Wolfová, M.; Nitter, G. (2004). Relative economic weights of maternal versus direct traits in breeding schemes. Livest. Prod. Sci. 88, 117-127.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Pribyl, J.; Zahradková, R.; Kica, J. (2005a): Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 1. Model development. Livest. Prod. Sci. 95, 201-215.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Zahradková, R.; Pribyl, J.; Dano, J. ; Krupa, E.; Kica, J. (2005b): Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 2. Model application to production systems with the Charolais breed. Livest. Prod. Sci. 95, 217-230.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Kvapilík, J.; Kica, J. (2007a). Selection for profit in cattle. I. Economic weights for purebred dairy cattle in the Czech Republic. J. Dairy Sci. 90, 2442-2455.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Kvapilík, J.; Kica, J. (2007b). Selection for profit in cattle. II. Economic weights for dairy and beef sires in crossing systems. J. Dairy Sci. 90, 2456-2467.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Krupová, Z.; Kica, J. (2009a): Estimation of economic values for traits of dairy sheep: I. Model development. J. Dairy Sci. 92, 2183-2194.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Krupová, Z.; Margetín, M. (2009b): Estimation of economic values for traits of dairy sheep: II. Model application to a production system with one lambing per year. J. Dairy Sci. 92, 2195-2203.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Milerski, M. (2009c): Calculating economic values for growth and functional traits in non-dairy sheep. J. Anim. Breed. Genet. 126, 480-491.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Milerski, M. (2011a):Calculating economic weights for sheep sire breeds used in different breeding systems. J. Anim. Sci. 89, 1696-1711.
Wolfová, M.; Wolf, J.; Milerski, M. (2011b):Economic weights of production and functional traits for Merinolandschaf, Romney, Romanov and Sumavska sheep in the Czech Republic. Small Rumin. Res. 99, 25-33.

Další články týkající se programového balíku ECOWEIGHT

Krupa, E., Wolfová, M., Peškovičová, D., Huba, J., Krupová, Z. (2005): Economic values of traits for Slovakian Pied cattle under different marketing strategies. Czech J. Anim. Sci., 50: 483-492.
Krupa, E., Krupová, Z., Daňo, J., Huba, J., Polák, P., Tomka, J.- Hanusová, E. (2007): Influence of different feedlot types on production and economic efficiency in Charolais breed. Slovak J. of Anim. Sci., 40: 72-78.
Krupová, Z., Oravcová, M., Krupa, E., Peškovičová, D. (2008): Methods for calculating economic weights of important traits in sheep. Review article. Slovak J. Anim. Sci., 41: 24-29.
Krupová, Z., Wolfová, M., Wolf, J., Oravcová, M., Margetín, M., Peškovičová, D., Krupa, E., Daňo, J. (2009): Economic Values for Dairy Sheep Breeds in Slovakia. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 22: 1693-1702.
Krupová, Z., Huba, J., Daňo, J., Krupa, E., Oravcová, M., Peškovičová, D. (2009): Economic weights of production and functional traits in dairy cattle under a direct subsidy regime. Czech J. Anim. Sci., 54: 249–259.
Krupa E., Krupová Z., Oravcová M., Polák P., Tomka J. (2011): Economic importance of the traits for Slovak Pinzgau breed reared in dairy and cow-calf system. Agriculturae Conspectus Scientificus, Special Issue, University of Zagreb, 76: 255-258.
Krupová Z., Wolfová M., Krupa E., Oravcová M., Daňo J., Huba J., Polák P. (2012): Impact of production strategies and animal performance on economic values of dairy sheep traits. Animal, 6: 440–448.
Krupová Z., Krupa E., Wolfová M. (2013): Impact of economic parameters on economic values in dairy sheep. Czech J. of Animal Sci., 58: 21-30.
Wolfová M., Wolf J. (2013): Strategies for definding traits when calculating economic values for livestock breeding: a review. Animal, 7: 1-13.
Hietala, P., M. Wolfová, J. Wolf, J. Kantanen, and J. Juga. 2014. Economic values of production and functional traits, including residual feed intake, in Finnish milk production. J. Dairy Sci. 97:1092–1106.http://dx.doi.org/10.3168/jds.2013-7085.

Využívání programového balíku ECOWEIGHT

Skot (EWDC, EWBC) využití kromě CZ:
HUN (2009, 2010) Holstein + masný skot
FRA (2013) Holstein
FIN (2014) Ayshire
SK (2009, 2001) Holstein, Slov. strakatý, Slov. Pinzgauuský
(2005, 2007) Slov. strakatý, Charollais
EE (2007) Holstein
ITA (2010) Holstein

Ovce (EWSH1, EWSH2, GFSH):
CZ masná plemena (čistokrevní populace i kříženci)
SK dojná plemena (čistokrevní populace), analýza robustnosti
HUN – příprava na použití

Ostatní aplikace balíku ECOWEIGHT

  • Výuka studentů (CZ, Egypt)
  • Součást metodiky závěrečných prací

Soubory ke stažení – verze 6.0.4 (20. prosinec 2013)

V této verzi byl změněn pouze program pro skot, který je obsažen v části 1 softwarového balíku. Programy pro ovce ( Části 2 a 3 softwarového balíku) zůstali beze změny a lze je stáhnout z verze 5.1.1, která obsahuje nejnovější verze.

Byla provedena základní revize programu pro masný skot (EWBC). V nejnovější verzi 3.0.4, program EWBC již není omezen na systémy telení mimo pastevní sezónu. Sezónní připouštění (a telení) se stále předpokládá, ( tj. že všechny jalovice a krávy budou připouštěny v stejné sezóně páření každý rok), ale sezóna páření může být kdykoliv v průběhu roku. Z toho důvodu již nebude docházet k problémům, při použití programu na jižní polokouli. Kromě toho, může pastevní sezóna trvat po celý rok nebo dva pastevní období mohou být modelovány v oblastech poblíž rovníku, kde existují dvě mokré a dvě suché období. Podrobný seznam změn provedených v programu je uveden v manuálu ECOWEIGH01.pdf v příloze B9 na stranách 209-210.

Všechny programy byly vyvinuty v operačním systému Linux. Nicméně, verze pro Windows je také k dispozici. V našich testech, 32bitová verze pracovala správně i pod 64bitovým MS Windows. Při použití operačního systému Windows je nutné výsledky programu pečlivě zkontrolovat. Pokud se vyskytnou problémy, prosím, kontaktujte autory programového balíku. K dispozici jsou také zdrojové kódy programů, to znamená, že je možné nastavit program pro aktuální verzi systému Windows na počítači uživatele. Za tímto účelem je vhodné nainstalovat programy Cygwin a C kompilátor (viz návod ECOWEIGHT01.pdf , část 3.2.2 na straně 57). Pro operační systém Linux jsou k dispozici verze 32bit a 64bit. Tyto však nemusí fungovat na všech počítačích, zejména na 64bitových systémech. Pokud bude problém se spuštěním jednotlivých programů pod systémem Linux, je možné využít kompilaci zdrojového kódu programů na vašem počítači (viz návod ECOWEIGHT01.pdf , část 3.2.1 na straně 57).

Prosím kontaktujete autory programu v případě návrhů na zlepšení programového balíku a ohlášení případných chyb v programech.

Programový balík: část 1
Zobrazit návod k 1. části programového balíku
ECOWEIGHT01.pdf
 
Stáhnout programy 1. části pro systém Windows
ECOWEIGHT01_6_0_4.zip
 
Stáhnout programy 1. části pro systém LINUX32bit
ECOWEIGHT01_6_0_4_32bit.tar.gz
 
Stáhnout programy 1. části pro systém LINUX64bit
ECOWEIGHT01_6_0_4_64bit.tar.gz

Soubory ke stažení – verze 5.3.2 (30. červenec 2012)

Změněny a rozšířeny byly pouze programy pro skot (1. část programového balíku). Programy pro ovce (2. a 3. část) se nezměnily a může být nadále využívaná verze 5.1.1, která obsahuje jejich nejnovější aktualizaci.

Nejvýznamnější změnou bylo přidání nových vlastností (reziduální příjem sušiny krmiva při různých kategoriích zvířat, a to tak pro chov masného a mléčného skotu a výskyt onemocnění paznehtů v programu mléčného skotu). Podrobný přehled změn je uveden v manuálu ECOWEIGHT01.pdf v příloze B8 na stranách 208 až 209 pro program EWBC a v přílohách C9 a C10 na stranách 214 až 216 pro program EWDC.

Všechny programy byly vyvinuty v operačním systému Linux. Nicméně, verze pro Windows je také k dispozici. V našich testech, 32bitová verze pracovala správně i pod 64bitovým MS Windows. Při použití operačního systému Windows je nutné výsledky programu pečlivě zkontrolovat. Pokud se vyskytnou problémy, prosím, kontaktujte autory programového balíku. K dispozici jsou také zdrojové kódy programů, to znamená, že je možné nastavit program pro aktuální verzi systému Windows na počítači uživatele. Za tímto účelem je vhodné nainstalovat programy Cygwin a C kompilátor.
Prosím kontaktujete autory programu v případě návrhů na zlepšení programového balíku a ohlášení případných chyb v programech.
Programový balík: část 1
Zobrazit návod k 1. části programového balíku
ECOWEIGHT01.pdf
 
Stáhnout programy 1. části pro systém Windows
ECOWEIGHT01_5_3_2.zip
 
Stáhnout programy 1. části pro systém LINUX32bit
ECOWEIGHT01_5_3_2.tgz
 
Stáhnout programy 1. části pro systém LINUX64bit
ECOWEIGHT01_5_3_2_64bit(1).tgz

 
Soubory ke stažení – verze 5.1.1 (31. srpen 2011)

Program pro skot (1. část programového balíku), prošel při přípravě verzi 5.1.1 důkladnou revizi. Přehled změn je uveden v manuálu ECOWEIGHT01.pdf v příloze B7 na straně 188 pro program EWBC a v příloze C8 na straně 193 pro program EWDC. Programy pro ovce (část 2 a 3) zůstaly v podstatě beze změny.

Všechny programy byly vyvinuty v operačním systému Linux. Nicméně, verze pro Windows je také k dispozici. V našich testech, 32bitová verze pracovala správně i pod 64bitovým MS Windows. Při použití operačního systému Windows je nutné výsledky programu pečlivě zkontrolovat. Pokud se vyskytnou problémy, prosím, kontaktujte autory programového balíku. K dispozici jsou také zdrojové kódy programů, to znamená, že je možné nastavit program pro aktuální verzi systému Windows na počítači uživatele. Za tímto účelem je vhodné nainstalovat programy Cygwin a C kompilátor.
Prosím kontaktujete autory programu v případě návrhů na zlepšení programového balíku a ohlášení případných chyb v programech.

Programový balík: část 1
Zobrazit návod k 1. části programového balíku
ECOWEIGHT01.pdf
 
Stáhnout programy 1. části pro systém Windows
ECOWEIGHT01_5_1_1.zip
 
Stáhnout programy 1. části pro systém LINUX
ECOWEIGHT01_5_1_1.tgz
 
Programový balík: část 2
Zobrazit návod k 2. části programového balíku
ECOWEIGHT02.pdf
 
Stáhnout programy 2. části pro systém Windows
ECOWEIGHT02_5_1_1.zip
 
Stáhnout programy 2. části pro systém LINUX
ECOWEIGHT02_5_1_1.tgz
 
Programový balík: část 3
Zobrazit návod k programu EWSH2
ECOWEIGHT03A.pdf
 
Zobrazit návod k programu GFSH
ECOWEIGHT03B.pdf
 
Stáhnout programy 3. části pro systém Windows
ECOWEIGHT03_5_1_1.zip
 
Stáhnout programy 3. části pro systém LINUX
ECOWEIGHT03_5_1_1.tgz

 

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Software pro praxi > ECOWEIGHT