Výzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) v Praze je veřejnou výzkumnou institucí, která je od svého založení v roce 1951, centrem výzkumu biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat.

Ve VÚŽV se provádí základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat v oblastech: genetika a šlechtění zvířat, biotechnologie a reprodukce, výživa, kvalita produktů, etologie a welfare zvířat, technologie chovů, management stád a ekonomika výroby.

Mimo základní a aplikovaný výzkum zajišťuje VÚŽV další odborné činnosti. Jednou z nejvýznamnějších aktivit ústavu je realizace Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, kde kromě odborné garance, koordinace a administrace programu ústav zajišťuje i veškeré související mezinárodní agendy. Vedle toho ústav zajišťuje činnost Vědeckého výboru výživy zvířat a z pověření Ministerstva zemědělství zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP).

VÚŽV V KOSTCE VIDEO

 

VÚŽV  nabízí kolaborativní i smluvní výzkum

  • poskytuje poradenství pro praxi
  • vzdělává v oblasti živočišné výroby
  • zpracovává analýzy pro chovatele
  • vytváří expertízy a konzultace pro dokumentaci a legislativu MZe
  • organizuje odborné kurzy a školení
  • pořádá odborné semináře, workshopy a exkurze

VÚŽV má vlastní komplexní experimentální základu a účelové hospodářství. Obhospodařuje téměř 800 ha zemědělské půdy v Uhříněvsi, Netlukách a Královicích. Kromě toho využívá detašované pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.

SPOLUPRÁCE

ASZ ČR

VÚŽV v.v.i. > O nás > VÚŽV v kostce