Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení

Číslo projektu QK1920037
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Joch Miroslav, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V projektu jsou stanovovány emisní faktory pro amoniak, metan a oxid dusný na základě měření emisí těchto plynů z vybraných chovů prasat, drůbeže a skotu a měření emisí po aplikaci kejdy prasat a skotu a digestátu s podílem kejdy prasat a skotu na zemědělskou půdu. Dále je porovnáván vliv rozdílných krmných dávek na produkci metanu vysokoužitkovými dojnicemi. V pokusech in vitro a in vivo jsou ověřovány způsoby výživy, které by vedly ke snižování produkce skleníkových plynů v průběhu bachorové fermentace.

Období2019 - 2021
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz