Reprodukční index mateřských plemen prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Reprodukční index mateřských plemen prasat. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a PŘIBYL, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-166-3. 2017-08-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované, metodiky, software
Interní odkaz17169.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo konstruovat dílčí selekční index (reproindex, RI) zaměřený na reprodukční znaky mateřské populace prasat zařazené do Národního šlechtitelského programu CZEPIG. Byly vypočteny genetické parametry a ekonomická důležitost reprodukčních znaků a předpokládaná selekční odezva při aplikaci RI. Výpočet byl uskutečněn samostatně pro plemeno české bílé ušlechtilé a česká landrase a pro celou populaci mateřských plemen prasat. Počet živě narozených selat a délka mezidobí byly definovány jako šlechtitelské cíle zaměřené na zlepšení reprodukce. Mezi selekční kritéria RI byly postupně zahrnuty: počet živě narozených selat, délka mezidobí, počet všech narozených a počet dochovaných selat. Při konstrukci RI a při výpočtu předpokládané selekční odezvy byla využita metoda přímého stanovení váhových koeficientů znaků a byly aplikovány všeobecné principy teorie selekčních indexů. Selekční index byl stanovován na základě maticového programu v prostředí SAS. Váhové koeficienty znaků v RI byly vypočteny tak, aby bylo dosaženo maximální selekční odezvy v znacích selekčního cíle a současně byly zohledněny preference šlechtitelů. Zahrnutí všech znaků reprodukce do RI mělo pozitivní vliv na zvýšení selekční odezvy a na spolehlivost indexu. Selekční odezva ve všech variantách RI vypočtená pro jednotlivá plemena a pro celkovou populaci byla podobná, a proto může být použit společný RI. Hodnocený RI dosáhl požadovanou selekční odezvu a může být zahrnut do rutinního genetického hodnocení této populace prasat.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Ke stažení 17169
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat