Reprodukční index mateřských plemen prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Reprodukční index mateřských plemen prasat. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a PŘIBYL, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-166-3. 2017-08-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17169.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo konstruovat dílčí selekční index (reproindex, RI) zaměřený na reprodukční znaky mateřské populace prasat zařazené do Národního šlechtitelského programu CZEPIG. Byly vypočteny genetické parametry a ekonomická důležitost reprodukčních znaků a předpokládaná selekční odezva při aplikaci RI. Výpočet byl uskutečněn samostatně pro plemeno české bílé ušlechtilé a česká landrase a pro celou populaci mateřských plemen prasat. Počet živě narozených selat a délka mezidobí byly definovány jako šlechtitelské cíle zaměřené na zlepšení reprodukce. Mezi selekční kritéria RI byly postupně zahrnuty: počet živě narozených selat, délka mezidobí, počet všech narozených a počet dochovaných selat. Při konstrukci RI a při výpočtu předpokládané selekční odezvy byla využita metoda přímého stanovení váhových koeficientů znaků a byly aplikovány všeobecné principy teorie selekčních indexů. Selekční index byl stanovován na základě maticového programu v prostředí SAS. Váhové koeficienty znaků v RI byly vypočteny tak, aby bylo dosaženo maximální selekční odezvy v znacích selekčního cíle a současně byly zohledněny preference šlechtitelů. Zahrnutí všech znaků reprodukce do RI mělo pozitivní vliv na zvýšení selekční odezvy a na spolehlivost indexu. Selekční odezva ve všech variantách RI vypočtená pro jednotlivá plemena a pro celkovou populaci byla podobná, a proto může být použit společný RI. Hodnocený RI dosáhl požadovanou selekční odezvu a může být zahrnut do rutinního genetického hodnocení této populace prasat.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Ke stažení 17169
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat