Vliv různé orientace venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 Vliv různé orientace venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 978-80-7403-226-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19193.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různé orientace dřevěných venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu a užitkovost telat. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu 3 let. Telata byla ustájena v dřevěných venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru v jednotlivých ročních obdobích. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota a relativní vlhkost ve 24 VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 144 telat. Získaná data byla vyhodnocena pomocí ANOVY při opakovaných měřeních (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek) a obecného lineárního modelu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) v programu Statistika (StatSoft 9). Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že orientace VIB má statisticky významný vliv jak na tepelnou pohodu, tak na užitkovost telat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat