Výživné hodnoty vojtěšky ovlivněné pořadím seče a vývojem počasí

HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, SYNKOVÁ, H., NEDĚLNÍK, Jan a LANG, Jaroslav. Výživné hodnoty vojtěšky ovlivněné pořadím seče a vývojem počasí. Úroda, 2023, roč. 71(12, vědecká příloha), s. 247-254. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23157.pdf
Abstrakt

Pokus proběhl na jižní Moravě ve dvou lokalitách v pěti po sobě jdoucích letech 2018–2022. Každým rokem byly sklizeny a podle obsahu sušiny a živin vyhodnoceny 3 seče. Počasí v době vegetace bylo v každém roce rozdílné. Z pohledu srážek byl za dobu 5 let nejsušší duben, a to ve všech hodnocených letech. Obsah sušiny byl při hodnocení bez rozdílu lokality a roku pokusu významně nejnižší v první seči (200 g/kg), ale zavadáním se dosáhlo přijatelného obsahu sušiny (346 g/kg). Nejvíce N-látek bylo ve třetí seči, nejvíce ADF a NDF bylo ve druhé seči a nejméně v první seči. Popelovin bylo nejméně ve druhé seči. V sušším období ve srovnání s roky s vyšším množstvím srážek bývá v čerstvé píci sice nižší obsah popelovin (100 g/kg sušiny), ale v zavadlé píci jich pak bylo více (125 g/kg sušiny). V sušším období je proto třeba sklízet tak, aby se do píce nedostal prach.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat