11.2.2009 – Vyhlášení výběrového řízení

VÚŽV, v.v.i. připravuje Projekt do OP VaVpI, prioritní osy 2 – Regionální centra výzkumu a vývoje. Cílem tohoto Projektu je vybudování „Centra živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí“.
Vzhledem k náročnosti přípravy tohoto Projektu vyhlašuje VÚŽV, v.v.i. řízení na výběr firmy, která se touto problematikou zabývá. Máme zájem o spolupráci s firmou s odpovídajícími referencemi (zakázky v hodnotách cca 100 mil. Kč).

Nabídka se podává v písemné formě a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy a razítkem nebo podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem „Neotvírat – VZ: Centrum živočišných biotechnologií“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídky se mohou podávat pouze v listinné podobě, a to nejpozději do 27.2.2009 do 15:00 hodin. Nabídky mohou uchazeči doručit osobně v pracovní době od 8:00 do 15:00 hodin do sekretariátu ředitelky v sídle zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, případně osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
 
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Libor Vališ, Ph.D., tel. 267009575; valis.libor@nullvuzv.cz
 
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené