Realizace projektů TAČR v roce 2015

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny a byly předloženy k projednání Radou pro komercializaci.

Dílčí projekty:

  • Technologie ustájení jalových a březích prasnic
  • Ředidlo ve formě koncentrátu pro krátkodobou případně střednědobou konzervaci kančího spermatu
  • Zájmové chovy zvířat z pohledu kvantitativní genetiky – možnosti genetického hodnocení
  • Podlážky pro venkovní individuální boxy
  • Drbadlo s pružinou
  • Použití různých kombinací biologických a chemických konzervantů k silážování píce.
  • Validace a komercionalizace genetických markerů infekční odolnosti skotu
  • Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní
  • Inovované krmné receptury a technika krmení pro faremní chov brojlerových králíků
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené