Epidemiologická studie vlivu pohlaví, věku, mobility a doby úrazu na zlomeniny proximálního femuru

ZELENKA, L., ALT, J., KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a LUKEŠOVÁ, D. Epidemiologická studie vlivu pohlaví, věku, mobility a doby úrazu na zlomeniny proximálního femuru. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2018, 85, 40-45. ISSN 0001-5415.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz18018.pdf
Abstrakt

Byl potvrzen výrazně vyšší výskyt zlomenin proximálníhofemuru u žen nežli u mužů. Průměrný věk žen s diagnostikou zlomeniny proximálního femuru byl signifikantně vyšší nežli u mužů(82 vs. 77 let).Muži převažovali v počtu zlomenin až do 9. decenianad ženami, od 9. decenia došlo k signifikantnímu nárůstu zlomenin proximálního femuru u žen. U jednotlivých typů zlomenin (krček, trochanterické zlomeniny) nebyl zjištěn rozdíl v jejich procentuálním zastoupení mezi ženami a muži. U obou pohlaví převládaly významně zlomeniny intrakapsulární a pertrochanterické. Nejnižšího průměrného věku (71 let) v době úrazu dosáhli plně mobilní muži. Tentýž věk byl zjištěn u mužů i při úrazu vzniklém v nočních hodinách. Nejvyšší počet zlomenin proximálního femuru byl zjištěn v období říjen až leden, nejnižší v období červen až červenec. Znalost těchto sezónních variací může sloužit pro plánování zdravotní péče v daném zařízení.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat