Monitoring onemocnění dojeného skotu v České republice

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, A, FLEISCHER, Petr a STANĚK, Stanislav, Monitoring onemocnění dojeného skotu v České republice. Veterinářství, 2016, roč. 66(11), s. 859-866. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16160.pdf
Abstrakt

Plošná, případně až celostátní evidence dat o zdravotním stavu dojnic a jejich využití se v součas­nosti již realizuje v některých chovatelsky vyspělých zemích světa. V ČR plošný sběr údajů o zdravot­ním stavu dojnic prozatím není zaveden. Tuto problematiku nyní řeší výzkumný projekt NAZV QJ1510217 (201 5-2018), jehož cílem je vytvoření jednotného systému evidence zdravotních poruch a použití léčivých přípravků v ČR. Cílem tohoto článku je seznámení veterinární veřejnosti s přípra­vou a hlavními rysy nově vytvářeného webového rozhraní pro evidenci onemocnění v chovech dojeného skotu a dále představení hlavních ekonomicky významných skupin onemocnění, které budou prioritně sledovány. Navrhované webové rozhraní evidence výskytu nemocí u dojeného skotu vzniká jako součást Přístupu k datům – Internetu pro chovatele provozovaného Českomoravskou společností chovatelů, a. s. Nový modul -„Deník nemocí“ umožňuje evidenci onemocnění a zákroků v chovech dojeného skotu, včetně evidence použitých léčiv, přičemž obsahuje pravidelně aktualizo­vanou kompletní databázi veterinárních léčivých přípravků registrovaných pro skot v ČR. Významnou součástí aplikace je komplexní seznam diagnóz a zákroků u skotu, který je modifikací v zahraničí již využívaných klíčů a definic diagnóz, především ICAR klíče diagnóz a zákroků.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat