Vliv délky skladování na bachorovou degradovatelnost travních siláží

JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Vliv délky skladování na bachorovou degradovatelnost travních siláží. Krmivářství, 2010, roč. 14(1), s. 27-29. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10003.pdf
Abstrakt

Cílem níže uvedené práce bylo posoudit vliv různé délky skladování siláží na chemické složení, parametry fermentačního procesu a bachorovou degradovatelnost sušiny, neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a obsah nestravitelné neutrálně detergentní vlákniny (INDF). Ze čtyř druhů trav byly vytvořeny pokusné siláže které byly skladovány po dobu 10 a 20 týdnů. V chemickém složení, ani v parametrech degradovatelnosti nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly, nicméně lepší parametry degradovatelnosti byly zjištěny u siláží skladovaných 20 týdnů. Statisticky průkazné rozdíly (P < 0,05) byly zjištěny pouze u obsahu kyseliny mléčné a octové, kdy byly vyšší obsahy u siláží skladovaných kratší dobu. Podle uvedených výsledků můžeme konstatovat, že délka silážního procesu nemá negativní vliv na parametry degradovatelnosti sušiny ani NDF travních siláží.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat